image image

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň Olimpiýa şäherjiginiň dolandyryş müdirligi


14-16-NJY APRELI ARALYGYNDA TÜRKMENISTANYŇ TENNIS FEDERASIÝASY UNISEF BILEN BILELIKDE «ÇAGALARYŇ TENNIS FESTIWALYNY» GURAR

Sene: 14.04.2022

14-16-njy apreli aralygynda Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy BMG-niň Türkmenistandaky Çagalar Gaznasy (UNISEF) bilen bilelikde paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň kortlarynda «Çagalaryň tennis festiwalyny» gurar.

Bu çäre Halkara saglyk gününe bagyşlanyp, ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak hem-de sporty ýurdumyzda ýaýbaňlandyrmak maksadyny öz öňünde goýýar.

Festiwalyň çäklerinde çagalar we ýetginjekler üçin ýaryşlar, şeýle-de açyk sapaklar we bäsleşikler geçiriler.

14-nji we 15-nji aprelde 18:00-da açyk gapylar günleri geçirilip, tennis bilen ýakyndan tanyşmak isleýänleriň ählisi bu mümkinçilikden peýdalanyp bilerler.

www.mfa.gov.tm