AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

Olimpiýa şäherçesi barada

Olimpiýa şäherçesi barada

Merkezi Aziýa sebitinde özboluşly desga, ýapyk Aziýa oýunlarynyň geçiriljek ýerine öwrüldi, ol Olimpiýa stadiony, Paralimpiýa toplumy we Reabilitasiýa lukmançylyk merkezi ýaly dürli maksatly 30-dan gowrak desgany öz içine alýar. Gurluşygyň başlangyjy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow. Şäherçede oýunlaryň açylyş we ýapylyş dabaralary, ähli ýaryşlar, şeýle hem baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi.
Sport toplumlary

Sport toplumlary

Obýekt Aşgabat «Olimpiýa» stadiony Welotrek sport toplumy Başa-baş söweş sungaty sport toplumy Ýeňil atletika toplumy Uly türgenleşik zallary Tennis toplumy Olimpiýa suw toplumy (basseýn) Kiçi türgenleşik zallary Köp ugurly açyk sport meýdançalary Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy
Sygymlylygy 45000 6000 5000 5000 3000 4000 5000 2500 2152 15000
Myhmanhanalar

Myhmanhanalar

«Olimpiýa» myhmanhanasynyň sygymlylygy 450

Prezident lýuksy - 1; bir orunlyk otag - 136; iki orunlyk otag - 36; lýuks otag - 45; apartamentler - 5; mümkinçilikleri çäklendirilen adamlar üçin otaglar - 2; 5 sany mejlisler zaly - 114; 2 sany restoran - 256; bar -58; laundj bar - 71; konditer önümleri kafesi- 45; SPA merkezi


«Sport» myhmahanasynyň sygymlylygy 800

Prezident lýuksy - 2; 1 orunlyk otag - 228; 2 orunlyk otag - 108; lýuks otag - 48; apartamentler - 64; mümkinçilikleri çäklendirilen adamlar üçin otaglar - 8; mejlisler zaly - 700; 4 sany restoran - 1030; 2 sany kafe - 178; SPA merkezi

Infrastruktura

Infrastruktura

Monorels uzynlygy - 5138 metra barabardyr

Beýiklihi 6 m-dan 13 m çenli; 8 sany duralga; bir otlynyň sygymlylygy 70 adam; tizligi 46km/sag (iň ýokary ttizlik 70 km/sag);


Saglygy dikeldiş merkezi

MRT; UZI; EKG; refleksoterapiýa; wakum terapiýa; galwan terapiýa; fizioterapiýa; elektroterapiýa; doplerografiýa. labaratoriýa; gimnastika zaly; hassalar üçin 8 sany otag; 1 massaž otagy; 1 howuz (basseýn); 1 kafe.

SPORTUŇ OÝUN GÖRNÜŞLERINIŇ TOPLUMY

SPORTUŇ OÝUN GÖRNÜŞLERINIŇ TOPLUMY

Ak şähermiz Aşgabadyň merjen gaşyna öwrülen Olimpiýa şäherjiginde sportuň oýun görnüşleriniň toplumynda halkara derejeli ýaryşlary geçirmäge ähli mümkinçilikleri bar we sportuň oýun meýdanynda woleýbol, gandbol, çeper gimnastika, bandminton, gylyçlaşma (fehtowaniýe), stol üstünde oýnalýan tennis hem-de batut ýaly görnüşleri boýunça halkymyza hyzmat edilýär. Mundan başga binada bir sany hammam we 1 sany sauna, bir sany owkalama (massaž) otagy, 48 orunlyk naharhana, 8 sany 458 orunlyk kafe, 4 sany bufet bolup, ýaryşlara tomaşaça etmäge gelýän myhmanlar we raýatlar üçin oňaýly şertler döredilen.
ULY TÜRGENLEŞIK ZALLARY

ULY TÜRGENLEŞIK ZALLARY

Desganyň sportuň çeper gimnastika akrobatik gimnastikasy, badminton we batut, basketbol, gylyçlaşmak (fehtowaniýa), stol üstünde oýnalýan tennis, gandbol we woleýbol sport oýunlary üçin ýörite enjamlaşdyryp, raýatlarymyza hyzmat edilip gelýär. Bu desgada kafe, sauna, hammam we owkalama (massaž) otaglary hereketli, çäkli raýatlar üçin duş we beýleki ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar bardyr.
BAŞA-BAŞ SÖWEŞ SUNGATY SPORT TOPLUMY

BAŞA-BAŞ SÖWEŞ SUNGATY SPORT TOPLUMY

Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş söweş sungaty sport toplumy bu ägirt uly sport toplumy bolup durýar. Bu toplumda sportuň boks, taekwando, dzýudo, sambo, göreş, şol sanda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen Aziýada-2017-niň maksatnamasyna girizilen türkmen milli göreşi ýaly başa-baş söweş görnüşleri, şeýle-de agyr atletika boýunça halkara we dünýä derejesindäki bäsleşikleri geçirmäge mümükinçilikleri bar. Bu sport desgasynda sportuň işjeň hereketde ýerine ýetirilýän başa-baş söweş görnüşleriniň aýratynlygy nazara alnyp, bir sany hammam hem-de bir sany sauna göz öňüne tutulan.
KIÇI TÜRGENLEŞIK ZALLARY

KIÇI TÜRGENLEŞIK ZALLARY

Binada boks we agyr atletika, göreş görnüşleri boýunça türgenleşikler niýetlenen we ýurdymyzyň sport Federasiýalarynyň türgenlerine hem-de goşmaça hereketi çäkli raýatlar üçin duş ýeri we beýleki durmuş ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar bardyr.
WELOTREK SPORT TOPLUMY

WELOTREK SPORT TOPLUMY

Binada welosiped sporty boýunça halkara we yklym derejeli ýaryşlary hem-de dünýä çempionatlaryny guramaga ähli döwrebap mümkinçilikleri döredilen. Türgenlerden işjeň hereketi talap edýän welosiped sportuna ýöriteleşdirilen binada dört sany hammam, dört sany sauna, elli sany duş ýeri we iki sany owkalama otagy bar. Binada mundan başga-da, restoran, kafe , sauna, owkalama (massaž) otagy we durmuş ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar bardyr.
TENNIS TOPLUMY

TENNIS TOPLUMY

Olimpiýa şäherjiginiň Tennis sport toplumy açyk we ýapyk tennis kortundan ybarat. Binada tennis sporty boýunça halkara we yklym derejeli ýaryşlary hem-de dünýä birinjiligi ugrunda bäsleşikleri guramaga ähli döwrebap mümükinçilikler döredilen. Mundan başga-da, bu döwrebap sport desgasynda zerur bolan beýleki medeni-durmuş ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar we kömekçi ulgamlar üçin hem ýokary amatlyklar döredilen. Häzirki wagtda tennis sport toplumynyň hereket edýän stoluň üstünde oýnalýan tennis bilen meşgullanýan çagalara we beýleki isleg bildirýan raýatlara hyzmat edilip gelýar.
OLIMPIÝA SUW TOPLUMY

OLIMPIÝA SUW TOPLUMY

Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň Sportuň suw görnüşleri merkezi halkara ölçegleriň ýokary talaplaryna laýyk gelýän, ekologiýa taýdan arassa serişdelerden taýýarlanan, häzirki zaman tehnologiýalarynyň esasynda bina edilen, dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üsti ýapyk howuz hökmünde ykrar edildi we Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suw sport toplumy 4 sany ýapyk we 2 sany açyk howuzdan ybarat. Bu ýerde sportuň suwda oýnalýan we ýerine ýetirilýän görnüşleri boýunça halkara we dünýä birinjiligi ugrunda bäsleşikleri guramaga we ýokary derejede geçirmäge ähli şertler göz öňünde tutulan. Binada restoran, kafe, iki sany hammam, iki sany sauna hemişe tälimçileriň we türgenleriň hyzmatynda Sport desgasynda saglygy goraýyş ulgamy üçin hem ähli şertler döredilen. Binada bir sany sport terapiýa meýdançasynyň, iki sany sport-sagaldyş zalynyň we üç sany ilkinji kömek otagy bar. Olimpiýa şäherjiginiň sport suw toplumynda diňe adaty türgenleriň gatnaşmagyndaky sport ýaryşlaryny däl, eýsem hereketi çäkli türgenleriň gatnaşmagynda guralýan paraolimpiýa bäsleşiklerini hem doly derejede guramaga we geçirmäge ähli döwrebap şertler göz öňüne tutulan.
ÝEŇIL ATLETIKA TOPLUMY

ÝEŇIL ATLETIKA TOPLUMY

Binada sportuň ýeňil atletika, syrykly bökmek, uzynlygyna böküş, 3 ädimli böküş, beýikligine bökmek, şeýle-de ýadro zyňmak hem-de paýhas oýny bolan küşt, bowling boýunça halkara we yklym derejeli ýaryşlary, hem-de dünýä çempionatlaryny ýokary guramaçylyk derejesinde guramaga ähli döwrebap mümkinçilikler döredilen. Binada mundan başgada saglyk otagy, hammam, sauna, owkalama otagy,garbanyşhana, kafeteriýa, ýygnak zaly, iş otagy, 500 orunlyk bowling zaly, küşt türgenleşik otagy, mejlis zaly bilen üpjün edilendir.
KÖP UGURLY AÇYK SPORT MEÝDANÇALARY

KÖP UGURLY AÇYK SPORT MEÝDANÇALARY

Olimpiýa şäherjiginde ýapyk sport desgalary bilen bir hatarda sportuň ençeme görnüşleri boýunça açyk sport meýdançalary döredilen. Olardan sportuň tennis, basketbol, woleýbol, futbol görnüşi boýunça, esasan, türgenleşik işlerine hem-de oýunlary geçirmäge niýetlenen sekiz sany meýdançalar türgenleriň hyzmatynda we bir sany esasy ýaryş meýdançasy bar. Umuman aýdylanda agzalan sport görnüşleri boýunça açyk howada türgenleşik işlerini alyp barmaga hem-de dürli görnüşli ýaryşlary geçirmäge ähli döwrebap şertler döredilen.
AŞGABAT OLIMPIÝA STADIONY

AŞGABAT OLIMPIÝA STADIONY

Olimpiýa stadiony Olimpiýa şäherjiginiň iň esasy binalarynyň biri 45000 orunlyk stadionydyr. Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň çeper keşbi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde ykrar edildi we Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Stadionyň meýdany sebitiň iň uly sport desgasydyr. Olimpiýa stadionynda sportuň futbol, atletizm görnüşleri boýunça halkara we dünýä birinjiligi ugrundaky ýaryşlary guramaga we geçirmäge ähli döwrebap mümkinçilikleri bar. Ondan başga-da uly sport baýramçylyklaryny we döwlet derejesindäki medeni-köpçülikleýin çärelerini geçirilip dur.
SAGLYGY DIKELDIŞ MERKEZI

SAGLYGY DIKELDIŞ MERKEZI

Bu merkezde lukman barlag gözegçiliginiň ähli görnüşleri bar. Sagaldyş merkezde häzirki zaman lukmançylyk enjamlaryny aýratyn hem sport lukmançylygyna degişli ýörite enjamlary bilen üpjün edilendir. Türkmenistanyň ähli sport türgenlerine lukmançylyk barlagyny geçilip bilner hem-de Aşgabat şäheriniň ilatyna lukmançylyk hyzmatyndan peýdalanyp mümkinçilikleri bar. Halkara derejesindäki ýaryşlar döwründe türgenlere doping barlagyny geçirmäge ähli şertler bar.
TÜRGENLER ÜÇIN MYHMANHANALAR

TÜRGENLER ÜÇIN MYHMANHANALAR

Türgenler üçin myhmanhana hökmünde 6 (alty) sany bina guruldy. Türgenler üçin gurlan myhamanhanalarda jemi 1628 otag bolup, olarda 3274 adam ýerleşdirmage mümkinçilik bar. Şeýle-de myhmanhanalar toplumynda 4 sany 33 orunlyk we 1 sany 82 orunluk kafe, 6 sany köp ugurly zal, jemi 47 orunlyk ýygnak zallary, sport sagaldyş, owkalama (massaž) otaglary, türgenlere sauna hyzmatlary hödürlenýär.
“SPORT” myhmanhanasy

“SPORT” myhmanhanasy

Olimpiýa şäherjiginiň owadan binalaryň arasynda “Sport” myhmanhanasy bar. Myhmanhanada jemi 1030 orunlyk 4 sany restoran, 74 orunlyk bir sany kafe müşderleriň hyzmatynda. Şeýle-de binada sport sagaldyş zalynyň, howuzly spa (mineral suwly bejeriş) merkeziniň, 3 sany owkalama (massaž) otagy, 2 sany sauna, 2 sany bug otagy, 1 sany hammam türgenlere hyzmatyny hödürleýär.
“OLIMPIÝA” myhmanhanasy

“OLIMPIÝA” myhmanhanasy

Olimpiýa şäherjiginiň gurlan desgalaryň hatarynda hormatly myhmanlar üçin niýetlenen “Olimpiýa” myhmanhanasy paýtagtymyzyň S.Türkmenbaşy şaýoly bilen “10 ýyl Abadançylyk” köçesiniň çatrygynda bina edildi. Bu myhmanhana 2 sany ýerzemin we 2 asma gatdan, ýerüsti 10 gatdan ybaratdyr. Myhmanhanada 450 adama niýetlenen 225 sany otag bolup, olardan 2 adamlyk 1 sany Prezident appartamenti, 2 sany hereketi çäkli raýatlar üçin otaglary hem bar. Mundan badga-da ýerzemin gatda 2 sany hammam, bug otagy, sauna, şok duşy hem bar. 4 sany owkalama (massaž) otagy, 1 sany howuz, 1 sany jakuzi, 1 sany açyk howuz we sport sagaldyş zaly, seýle hem ýerzemin gatdaky SPA, gidromassaž, şok duşy we owkalama otaglaryndan ybarat. Şeýle-de 1-nji gatynda 32 orunlyk VIP zaly, 180 adamlyk restoran, 2 sany dükan hem-de 1 sany dellekhana bar.
MONORELS

MONORELS

Aşgabadyň Olimpiýa şäherjigi sebitiň ýeke-täk döwrebap sport desgalar toplumy bolmak bilen bu ýerde diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem, tutuş ýurdumyzyň ulag ulgamynda monorels ýoly guruldy. Bu ýol belli beýiklikde gurlup, monorels wagonlary hem esasy ulag serişdelerine hiç hili päsgelçiliksiz hereket edýänligi bilen ähmiýetlidir. Monorelsiň uzynlygy 5000 metr. Olimpiýa şäherjiginiň beýik owadan binalaryny, desgalaryny, içiniň durkunyny, gözelçiligini görmek maksady bilen, ýurdymyzyň ilatyna, mekdep çagalara, daşary ýurt myhmanlaryna monorels ýoly hyzmat ediş ugranda bellemek gerek.

Olimpiýa şäherçesi barada

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça biziň ýurdumyzda bedenterbiýe we saglyk hereketini, köpçülikleýin sport we ýokary derejeli türgenleri ösdürmek we iri halkara ýaryşlaryna taýýarlamak üçin uly işler geçirildi. Aşgabat şäheri halkara ülňülerine doly laýyk gelýär, tutuş sebitde deňi-taýy ýokdyr we halky abadan we durnukly durmuş bilen üpjün etmek boýunça Döwlet syýasatynyň aýdyň nyşanydyr. Olimpiýa şäherçesi, özboluşly gözelligi we ondaky beýleki sport we bedenterbiýe desgalary bilen özboluşly bitewiligini emele getirip, mermer şäherimiziň aýratyn bezegine öwrüldi. 2017-nji ýylyň dekabrynda Aşgabat şäher häkimliginiň olimpiýa şäherjigini dolandyryş müdirligi döredildi.

Habarlar

«Galkan» Aşgabatda geçirilen halkara hokkeý ýaryşynyň ýeňijisi boldy

Türkmenistanyň «Galkan» topary Aşgabatda Aziýanyň we Ýewropanyň toparlarynyň onusynyň gatnaşmagynda şaýbaly hokkeý boýunça geçirilen halkara ýaryşynyň ýeňijisi boldy. Türkmenistanyň IIM-niň adybir hokkeý topary bu üstünligi şu gün final duşuşykda Russiýanyň Tatarystan Respublikasynyň «ADIHIC-Kazan» toparyny 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) hasabynda ýeňmek bilen gazandy.

Toparlaryň ikisi-de ýaryşyň toparçadaky tapgyrlaryny ýeňlişsiz geçip, baş baýragy eýelemek ugrunda jemleýji oýunda güýç synanyşmaga hukuk gazandylar.

Final oýny sportda göz öňüne tutulmadyk ýagdaýlary bilen ýaryşyň hakyky bezegine öwrüldi.

Iki topar hem duşuşygy ýokary depginde başlap, bir-biregiň derwezesiniň alkymynda köp sanly howply pursatlary döretdiler. Ýöne, derwezebanlar Rahman Myradowyň («Galkan») hem-de Aýrat Walliuliniň («ADIHIC-Kazan») ajaýyp oýun görkezmekleri sebäpli hasaby uzak wagtlap açmak başartmady. Şeýle-de bolsa, sport toplumunyň içi janköýerlerden doly 10 müň tomaşaçylar 9-njy minutda derwezäniň torunda ilkinji şaýbany gördüler. Ony derwezäniň alkymyna hemmelerden çalasyn gelip, biziň hüjümçilerimiziň iň gowularynyň biri Perhat Atekaýew geçirdi.

Kazanyň dünýäde ykrar edilen hokkeý mekdebinden bolan myhmanlar hasaby deňlemek üçin güýçlerini gaýgyrmadylar we birinji bölegiň tamamlanmagyna 53 sekunt galanynda, Adel Awzalow hasaby deňlemegi başardy – 1:1.

Ikinji 20 minutlykda russiýalylar Nasser Subhiniň geçiren golundan soň, öňe saýlandylar hem-de 2:1 hasabynda «ADIHIC-Kazan» toparynyň peýdasyna ikinji arakesmä gitdiler.

Türkmenistanyň sekiz gezek çempionynda oýnuň barşyny üýtgetmek üçin soňky 20 minut galdy. Şoňa görä-de, Andreý Makarowyň we Meýlis Kulyýewiň türgenleri jemleýji bölekde bu wezipä ajaýyp hötde geldiler. 41-nji minutda Perhat Atekaýew goragçylardan arany açyp, derwezeban bilen ýekeme-ýekä çykdy, hem-de oýnuň hasabyny deňledi – 2:2. Ýene-de 2 minut geçeninden soň, Gurbanmyrat Taňňyýew garşydaşyň derwezesiniň alkymynda şaýbany öz üstünden aşyryp, derwezäniň goralmadyk burçuna geçirdi we «Galkany» öňe çykardy – 3:2. Ýeňiş goluny bolsa 51-nji minutda ajaýyp urgy bilen derwezäniň ýokarky burçundan Nowruz Baýhanow geçirdi.

Duşuşygyň soňky minutlarynda ýeňlişe sezewar bolmazlyk üçin «ADIHIC-Kazan» toparynyň tälimçileri derwezebany altynjy oýunça çalşyrdy. Ýöne, türkmen hokkeýçileri garşydaşyň depginli hüjümine garşy durmagy başardylar hem-de 4:2 ýeňiş hasabyny saklamagy başardylar.

Ýaryşyň ýapylyş dabarasynda “Galkanyň” hokkeýçilerine Kubok we altyn medallar, «ADIHIC-Kazan» (RF, Tatarystan Respublikasy) we «Volat» (Belarus) toparlaryna bolsa degişlilikde kümüş we bürünç medallar gowşuryldy.

Şeýle hem, ýaryşa hyzmat eden eminler we iň oňat oýunçylar ýörite sowgatlar bilen sylaglandylar. Iň gowy oýunçylar hökmünde derwezeban Ýaroslaw Lagun («Volat»), goragçy Musa Annasaparow («Galkan») we hüjümçi Aýdar Miftahow («ADIHIC-Kazan») yglan edildiler.

Şaýbaly hokkeý boýunça halkara ýaryş 15-20-nji aprel aralygynda Bahreýniň, Belarusuň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Omanyň, Russiýanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň we Türkmenistanyň toparlarynyň gatnaşmagynda sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynyň buzly meýdançalarynyň ikisinde geçirildi.

21.04.2024
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa!

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!

Sizi 2024-nji ýylyň 15-20-nji apreli aralygynda Aşgabat şäherinde hokkeý boýunça halkara ýaryşynyň üstünlikli geçirilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys!

Siziň halklaryň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna, halkara sport hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen başlangyçlaryňyzyň rowaç bolmagyny arzuw edýäris!

Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti!

Türkmenistanda iri halkara sport çärelerini geçirmek üçin giň mümkinçilikler we ähli amatly şertler yzygiderli döredilýär, dünýä ölçeglerine laýyklykda döwrebap sport desgalary gurulýar. Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginde halkara sport guramalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlykda sport äleminde uly abraý gazanan birnäçe halkara sport ýaryşlarynyň, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň, Agyr atletika hem-de Kuraş boýunça dünýä çempionatlarynyň, sebitleýin halkara sport bäsleşikleriniň, şeýle hem «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisiniň üstünlikli geçirilmegi muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Şu hokkeý boýunça halkara ýaryşynyň hem döwrebap Gyşky oýunlar sport toplumynda ýokary guramaçylykly geçirilmegi Türkmenistanyň halkara sport abraýyny has-da belende göterjekdigine hem-de sport mekanyna öwürjekdigine, şeýle hem sportuň hokkeý görnüşiniň ösmegine uly goşant goşjakdygyna berk ynanýarys.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň sport mekanyna öwrülendigini göz öňünde tutup, ak mermerli Aşgabat şäheriniň Halkara Sport Paýtagty hökmünde, şol sanda Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygy ýaly abraýly döwletara guramanyň çäginde yglan edilmegi örän ýerlikli boljakdygyna biz berk ynanýarys.

Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti!

Güneşli türkmen topragynda bolýan günlerimizde biz Siziň goldaw-hemaýatlaryňyz bilen dostluk-doganlyk ruhunda ýokary guramaçylykly geçirilen ýaryşlaryň çäklerinde özümize bildirilen myhmansöýerlik hormatyndan çuňňur hoşal bolduk, ajaýyp ýurduňyzyň we halkyňyzyň hoşniýetli gatnaşyklary bizde ýatdan çykmajak uly täsir galdyrdy.

Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti!

Siziň goldaw-hemaýatlaryňyz bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurduňyzda sportuň ösen milli ulgamyny döretmek, ilatyň saglygyny pugtalandyrmak, olimpiýa hereketini ösdürmek we halkara sport hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak babatynda alnyp barylýan giň gerimli işlere, dünýä derejesinde sportuň kämil we döwrebap maddy-enjamlaýyn üpjünçilik ulgamynyň döredilendigine, şeýle hem iri halkara ýaryşlaryny ýokary guramaçylykly geçirmekde toplanylan öňdebaryjy tejribä hem-de türkmen halkynyň myhmansöýerligine esaslanyp, biz Türkmenistanyň sport ugrunda durmuşa geçirýän syýasatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan biragyzdan ykrar edilýändiginiň ýene-de bir ajaýyp subutnamasy bolýandygyny aýratyn belläsimiz gelýär.

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!

Hokkeý boýunça halkara ýaryşyna gatnaşmakda beren goldaw-hemaýatlaryňyz, döredilen ähli şertler we mümkinçilikler, ýakymly myhmansöýerlik üçin Size köp sagbolsun aýdýarys.

Size berk jan saglyk, uzak ömür, halkara gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda alyp barýan uly tutumly işleriňiziň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäris!

 

Sizi çuňňur hormatlamak bilen,

Hokkeý boýunça halkara ýaryşyna gatnaşyjylar:
Türkmenistanyň «Galkan» hokkeý toparynyň kapitany A.Gurbanow;
Bahreýn Patyşalygynyň «Bahrain Ice Hockey Club» hokkeý toparynyň kapitany S.T.H.Hegazi;
Belarus Respublikasynyň «Volat» hokkeý toparynyň kapitany P.Karakulka;
Eýran Yslam Respublikasynyň «Ice Box Iran Mall» hokkeý toparynyň kapitany S.F.Ghorab;
Gazagystan Respublikasynyň «Aqmola» hokkeý toparynyň kapitany A.Mambetaliýew;
Gyrgyz Respublikasynyň «Dordoi» hokkeý toparynyň kapitany E.Mirbekow;
Oman Patyşalygynyň «Oman Nationals» hokkeý toparynyň kapitany A.Al Lawati;
Özbegistan Respublikasynyň «Feniks» hokkeý toparynyň kapitany A.Nasirow;
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «ADIHIC – Kazan» hokkeý toparynyň kapitany A.Miftahow;
Türkiýe Respublikasynyň «Team – Türkiye» hokkeý toparynyň kapitany F.Taýgar.

21.04.2024
Prezident 1941 --- 1945-nji ýyllaryň uruş we zähmet weteranlaryna gymmat bahaly sowgatlary gowşurmagy tabşyrdy

Türkmenistanda 1941 --- 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygyna taýýarlyk görülýär. Bu sene mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan weteranlara gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, bu barada şu gün --- 19-njy aprelde sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer N.Amannepesowyň hasabatynda aýdyldy.

Hasabatda bellenilişi ýaly, ýurtda Ýeňiş güni egsilmez joşgun, buýsanç duýgulary bilen giňden bellenilip geçilýär. Geljek nesilleriň parahat we bagtyýar durmuşyny goran uruş weteranlary barada döwlet tarapyndan hemmetaraplaýyn alada, şol sanda olaryň saglygyny goramak we dikeltmek boýunça ähli tagallalar edilýär.

Her bir güni milli we halkara ähmiýetli wakalara beslenýän “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda-da Ýeňiş baýramynyň şanyna baý many-mazmunly syýasy-jemgyýetçilik we medeni ähmiýetli çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Asylly däbe eýerilip, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň gahrymançylygy hem-de uruş ýyllarynda zähmet çeken ak saçly eneleriň görkezen nusgalyk edermenligi hormatlanylyp, Ýeňiş güni mynasybetli olara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan dabaraly ýagdaýda pul serişdeleri we gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar.

Döwlet Baştutany uruş weteranlaryna, uruş ýyllarynda ýurtda zähmet çeken enelere 1941 --- 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlary gowşurmagy, Ýeňiş güni bilen bagly çäreleri ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.

20.04.2024
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

19-njy aprelda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa milli kanunçylyk ulgamyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow karz edaralarynyň hasaplaşyk-töleg ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirmek, sanly bank hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan öndürilýän suwuklandyrylan gazy kabul edýän, saklaýan we ýükleýän desgalary döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda, şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyndaky zawodlaryň önümçilik ygtybarlylygyny gazanmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. «Marykarbamid» zawodynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak maksady bilen, ony önümçilikde ulanylýan çig mallar we himiki serişdeler, ätiýaçlyk şaýlary, enjamlar bilen yzygiderli üpjün etmek, göz öňünde tutulan tehniki kadalara laýyklykda bejermek, abatlamak boýunça zerur işler geçirilýär. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň düzümleriniň we halyçylyk kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek, halyçylyk sungatyny giňden wagyz etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Daşary işler ministrliginiň wekiliýetiniň şu ýylyň 15-16-njy aprelinde Özbegistan Respublikasyna amala aşyran iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ulag-kommunikasiýa pudagyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Soňra M.Çakyýew 15 — 19-njy aprel aralygynda paýtagtymyzda geçirilýän Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň netijeleri barada hasabat berdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

20.04.2024