AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

Olimpiýa şäherçesi barada

Olimpiýa şäherçesi barada

Merkezi Aziýa sebitinde özboluşly desga, ýapyk Aziýa oýunlarynyň geçiriljek ýerine öwrüldi, ol Olimpiýa stadiony, Paralimpiýa toplumy we Reabilitasiýa lukmançylyk merkezi ýaly dürli maksatly 30-dan gowrak desgany öz içine alýar. Gurluşygyň başlangyjy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow. Şäherçede oýunlaryň açylyş we ýapylyş dabaralary, ähli ýaryşlar, şeýle hem baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi.
Sport toplumlary

Sport toplumlary

Obýekt Aşgabat «Olimpiýa» stadiony Welotrek sport toplumy Başa-baş söweş sungaty sport toplumy Ýeňil atletika toplumy Uly türgenleşik zallary Tennis toplumy Olimpiýa suw toplumy (basseýn) Kiçi türgenleşik zallary Köp ugurly açyk sport meýdançalary
Sygymlylygy 4500 6000 5000 5000 3000 4000 5000 700 15 000
Myhmanhanalar

Myhmanhanalar

«Olimpiýa» myhmanhanasynyň sygymlylygy 450

Prezident lýuksy - 1; bir orunlyk otag - 136; iki orunlyk otag - 36; lýuks otag - 45; apartamentler - 5; mümkinçilikleri çäklendirilen adamlar üçin otaglar - 2; 5 sany mejlisler zaly - 114; 2 sany restoran - 256; bar -58; laundj bar - 71; konditer önümleri kafesi- 45; SPA merkezi


«Sport» myhmahanasynyň sygymlylygy 800

Prezident lýuksy - 2; 1 orunlyk otag - 228; 2 orunlyk otag - 108; lýuks otag - 48; apartamentler - 64; mümkinçilikleri çäklendirilen adamlar üçin otaglar - 8; mejlisler zaly - 700; 4 sany restoran - 1030; 2 sany kafe - 178; SPA merkezi

Infrastruktura

Infrastruktura

Monorels uzynlygy - 5138 metra barabardyr

Beýiklihi 6 m-dan 13 m çenli; 8 sany duralga; bir otlynyň sygymlylygy 70 adam; tizligi 46km/sag (iň ýokary ttizlik 70 km/sag);


Saglygy dikeldiş merkezi

MRT; UZI; EKG; refleksoterapiýa; wakum terapiýa; galwan terapiýa; fizioterapiýa; elektroterapiýa; doplerografiýa. labaratoriýa; gimnastika zaly; hassalar üçin 8 sany otag; 1 massaž otagy; 1 howuz (basseýn); 1 kafe.

SPORTUŇ OÝUN GÖRNÜŞLERINIŇ TOPLUMY

SPORTUŇ OÝUN GÖRNÜŞLERINIŇ TOPLUMY

Ak şähermiz Aşgabadyň merjen gaşyna öwrülen Olimpiýa şäherjiginde sportuň oýun görnüşleriniň toplumynda halkara derejeli ýaryşlary geçirmäge ähli mümkinçilikleri bar we sportuň oýun meýdanynda woleýbol, gandbol, çeper gimnastika, bandminton, gylyçlaşma (fehtowaniýe), stol üstünde oýnalýan tennis hem-de batut ýaly görnüşleri boýunça halkymyza hyzmat edilýär. Mundan başga binada bir sany hammam we 1 sany sauna, bir sany owkalama (massaž) otagy, 48 orunlyk naharhana, 8 sany 458 orunlyk kafe, 4 sany bufet bolup, ýaryşlara tomaşaça etmäge gelýän myhmanlar we raýatlar üçin oňaýly şertler döredilen.
ULY TÜRGENLEŞIK ZALLARY

ULY TÜRGENLEŞIK ZALLARY

Desganyň sportuň çeper gimnastika akrobatik gimnastikasy, badminton we batut, basketbol, gylyçlaşmak (fehtowaniýa), stol üstünde oýnalýan tennis, gandbol we woleýbol sport oýunlary üçin ýörite enjamlaşdyryp, raýatlarymyza hyzmat edilip gelýär. Bu desgada kafe, sauna, hammam we owkalama (massaž) otaglary hereketli, çäkli raýatlar üçin duş we beýleki ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar bardyr.
BAŞA-BAŞ SÖWEŞ SUNGATY SPORT TOPLUMY

BAŞA-BAŞ SÖWEŞ SUNGATY SPORT TOPLUMY

Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş söweş sungaty sport toplumy bu ägirt uly sport toplumy bolup durýar. Bu toplumda sportuň boks, taekwando, dzýudo, sambo, göreş, şol sanda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen Aziýada-2017-niň maksatnamasyna girizilen türkmen milli göreşi ýaly başa-baş söweş görnüşleri, şeýle-de agyr atletika boýunça halkara we dünýä derejesindäki bäsleşikleri geçirmäge mümükinçilikleri bar. Bu sport desgasynda sportuň işjeň hereketde ýerine ýetirilýän başa-baş söweş görnüşleriniň aýratynlygy nazara alnyp, bir sany hammam hem-de bir sany sauna göz öňüne tutulan.
KIÇI TÜRGENLEŞIK ZALLARY

KIÇI TÜRGENLEŞIK ZALLARY

Binada boks we agyr atletika, göreş görnüşleri boýunça türgenleşikler niýetlenen we ýurdymyzyň sport Federasiýalarynyň türgenlerine hem-de goşmaça hereketi çäkli raýatlar üçin duş ýeri we beýleki durmuş ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar bardyr.
WELOTREK SPORT TOPLUMY

WELOTREK SPORT TOPLUMY

Binada welosiped sporty boýunça halkara we yklym derejeli ýaryşlary hem-de dünýä çempionatlaryny guramaga ähli döwrebap mümkinçilikleri döredilen. Türgenlerden işjeň hereketi talap edýän welosiped sportuna ýöriteleşdirilen binada dört sany hammam, dört sany sauna, elli sany duş ýeri we iki sany owkalama otagy bar. Binada mundan başga-da, restoran, kafe , sauna, owkalama (massaž) otagy we durmuş ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar bardyr.
TENNIS TOPLUMY

TENNIS TOPLUMY

Olimpiýa şäherjiginiň Tennis sport toplumy açyk we ýapyk tennis kortundan ybarat. Binada tennis sporty boýunça halkara we yklym derejeli ýaryşlary hem-de dünýä birinjiligi ugrunda bäsleşikleri guramaga ähli döwrebap mümükinçilikler döredilen. Mundan başga-da, bu döwrebap sport desgasynda zerur bolan beýleki medeni-durmuş ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar we kömekçi ulgamlar üçin hem ýokary amatlyklar döredilen. Häzirki wagtda tennis sport toplumynyň hereket edýän stoluň üstünde oýnalýan tennis bilen meşgullanýan çagalara we beýleki isleg bildirýan raýatlara hyzmat edilip gelýar.
OLIMPIÝA SUW TOPLUMY

OLIMPIÝA SUW TOPLUMY

Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň Sportuň suw görnüşleri merkezi halkara ölçegleriň ýokary talaplaryna laýyk gelýän, ekologiýa taýdan arassa serişdelerden taýýarlanan, häzirki zaman tehnologiýalarynyň esasynda bina edilen, dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üsti ýapyk howuz hökmünde ykrar edildi we Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suw sport toplumy 4 sany ýapyk we 2 sany açyk howuzdan ybarat. Bu ýerde sportuň suwda oýnalýan we ýerine ýetirilýän görnüşleri boýunça halkara we dünýä birinjiligi ugrunda bäsleşikleri guramaga we ýokary derejede geçirmäge ähli şertler göz öňünde tutulan. Binada restoran, kafe, iki sany hammam, iki sany sauna hemişe tälimçileriň we türgenleriň hyzmatynda Sport desgasynda saglygy goraýyş ulgamy üçin hem ähli şertler döredilen. Binada bir sany sport terapiýa meýdançasynyň, iki sany sport-sagaldyş zalynyň we üç sany ilkinji kömek otagy bar. Olimpiýa şäherjiginiň sport suw toplumynda diňe adaty türgenleriň gatnaşmagyndaky sport ýaryşlaryny däl, eýsem hereketi çäkli türgenleriň gatnaşmagynda guralýan paraolimpiýa bäsleşiklerini hem doly derejede guramaga we geçirmäge ähli döwrebap şertler göz öňüne tutulan.
ÝEŇIL ATLETIKA TOPLUMY

ÝEŇIL ATLETIKA TOPLUMY

Binada sportuň ýeňil atletika, syrykly bökmek, uzynlygyna böküş, 3 ädimli böküş, beýikligine bökmek, şeýle-de ýadro zyňmak hem-de paýhas oýny bolan küşt, bowling boýunça halkara we yklym derejeli ýaryşlary, hem-de dünýä çempionatlaryny ýokary guramaçylyk derejesinde guramaga ähli döwrebap mümkinçilikler döredilen. Binada mundan başgada saglyk otagy, hammam, sauna, owkalama otagy,garbanyşhana, kafeteriýa, ýygnak zaly, iş otagy, 500 orunlyk bowling zaly, küşt türgenleşik otagy, mejlis zaly bilen üpjün edilendir.
KÖP UGURLY AÇYK SPORT MEÝDANÇALARY

KÖP UGURLY AÇYK SPORT MEÝDANÇALARY

Olimpiýa şäherjiginde ýapyk sport desgalary bilen bir hatarda sportuň ençeme görnüşleri boýunça açyk sport meýdançalary döredilen. Olardan sportuň tennis, basketbol, woleýbol, futbol görnüşi boýunça, esasan, türgenleşik işlerine hem-de oýunlary geçirmäge niýetlenen sekiz sany meýdançalar türgenleriň hyzmatynda we bir sany esasy ýaryş meýdançasy bar. Umuman aýdylanda agzalan sport görnüşleri boýunça açyk howada türgenleşik işlerini alyp barmaga hem-de dürli görnüşli ýaryşlary geçirmäge ähli döwrebap şertler döredilen.
AŞGABAT OLIMPIÝA STADIONY

AŞGABAT OLIMPIÝA STADIONY

Olimpiýa stadiony Olimpiýa şäherjiginiň iň esasy binalarynyň biri 45000 orunlyk stadionydyr. Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň çeper keşbi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde ykrar edildi we Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Stadionyň meýdany sebitiň iň uly sport desgasydyr. Olimpiýa stadionynda sportuň futbol, atletizm görnüşleri boýunça halkara we dünýä birinjiligi ugrundaky ýaryşlary guramaga we geçirmäge ähli döwrebap mümkinçilikleri bar. Ondan başga-da uly sport baýramçylyklaryny we döwlet derejesindäki medeni-köpçülikleýin çärelerini geçirilip dur.
SAGLYGY DIKELDIŞ MERKEZI

SAGLYGY DIKELDIŞ MERKEZI

Bu merkezde lukman barlag gözegçiliginiň ähli görnüşleri bar. Sagaldyş merkezde häzirki zaman lukmançylyk enjamlaryny aýratyn hem sport lukmançylygyna degişli ýörite enjamlary bilen üpjün edilendir. Türkmenistanyň ähli sport türgenlerine lukmançylyk barlagyny geçilip bilner hem-de Aşgabat şäheriniň ilatyna lukmançylyk hyzmatyndan peýdalanyp mümkinçilikleri bar. Halkara derejesindäki ýaryşlar döwründe türgenlere doping barlagyny geçirmäge ähli şertler bar.
TÜRGENLER ÜÇIN MYHMANHANALAR

TÜRGENLER ÜÇIN MYHMANHANALAR

Türgenler üçin myhmanhana hökmünde 6 (alty) sany bina guruldy. Türgenler üçin gurlan myhamanhanalarda jemi 1628 otag bolup, olarda 3274 adam ýerleşdirmage mümkinçilik bar. Şeýle-de myhmanhanalar toplumynda 4 sany 33 orunlyk we 1 sany 82 orunluk kafe, 6 sany köp ugurly zal, jemi 47 orunlyk ýygnak zallary, sport sagaldyş, owkalama (massaž) otaglary, türgenlere sauna hyzmatlary hödürlenýär.
“SPORT” myhmanhanasy

“SPORT” myhmanhanasy

Olimpiýa şäherjiginiň owadan binalaryň arasynda “Sport” myhmanhanasy bar. Myhmanhanada jemi 1030 orunlyk 4 sany restoran, 74 orunlyk bir sany kafe müşderleriň hyzmatynda. Şeýle-de binada sport sagaldyş zalynyň, howuzly spa (mineral suwly bejeriş) merkeziniň, 3 sany owkalama (massaž) otagy, 2 sany sauna, 2 sany bug otagy, 1 sany hammam türgenlere hyzmatyny hödürleýär.
“OLIMPIÝA” myhmanhanasy

“OLIMPIÝA” myhmanhanasy

Olimpiýa şäherjiginiň gurlan desgalaryň hatarynda hormatly myhmanlar üçin niýetlenen “Olimpiýa” myhmanhanasy paýtagtymyzyň S.Türkmenbaşy şaýoly bilen “10 ýyl Abadançylyk” köçesiniň çatrygynda bina edildi. Bu myhmanhana 2 sany ýerzemin we 2 asma gatdan, ýerüsti 10 gatdan ybaratdyr. Myhmanhanada 450 adama niýetlenen 225 sany otag bolup, olardan 2 adamlyk 1 sany Prezident appartamenti, 2 sany hereketi çäkli raýatlar üçin otaglary hem bar. Mundan badga-da ýerzemin gatda 2 sany hammam, bug otagy, sauna, şok duşy hem bar. 4 sany owkalama (massaž) otagy, 1 sany howuz, 1 sany jakuzi, 1 sany açyk howuz we sport sagaldyş zaly, seýle hem ýerzemin gatdaky SPA, gidromassaž, şok duşy we owkalama otaglaryndan ybarat. Şeýle-de 1-nji gatynda 32 orunlyk VIP zaly, 180 adamlyk restoran, 2 sany dükan hem-de 1 sany dellekhana bar.
MONORELS

MONORELS

Aşgabadyň Olimpiýa şäherjigi sebitiň ýeke-täk döwrebap sport desgalar toplumy bolmak bilen bu ýerde diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem, tutuş ýurdumyzyň ulag ulgamynda monorels ýoly guruldy. Bu ýol belli beýiklikde gurlup, monorels wagonlary hem esasy ulag serişdelerine hiç hili päsgelçiliksiz hereket edýänligi bilen ähmiýetlidir. Monorelsiň uzynlygy 5000 metr. Olimpiýa şäherjiginiň beýik owadan binalaryny, desgalaryny, içiniň durkunyny, gözelçiligini görmek maksady bilen, ýurdymyzyň ilatyna, mekdep çagalara, daşary ýurt myhmanlaryna monorels ýoly hyzmat ediş ugranda bellemek gerek.

Olimpiýa şäherçesi barada

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça biziň ýurdumyzda bedenterbiýe we saglyk hereketini, köpçülikleýin sport we ýokary derejeli türgenleri ösdürmek we iri halkara ýaryşlaryna taýýarlamak üçin uly işler geçirildi. Aşgabat şäheri halkara ülňülerine doly laýyk gelýär, tutuş sebitde deňi-taýy ýokdyr we halky abadan we durnukly durmuş bilen üpjün etmek boýunça Döwlet syýasatynyň aýdyň nyşanydyr. Olimpiýa şäherçesi, özboluşly gözelligi we ondaky beýleki sport we bedenterbiýe desgalary bilen özboluşly bitewiligini emele getirip, mermer şäherimiziň aýratyn bezegine öwrüldi. 2017-nji ýylyň dekabrynda Aşgabat şäher häkimliginiň olimpiýa şäherjigini dolandyryş müdirligi döredildi.

Habarlar

Türkmenistanly Hekim Agamämmedow dzýudo boýunça «Uly tuwulga» ýaryşynyň bürünç medalyna eýe çykdy

Türkmenistanly dzýudoçy Hekim Agamämmedow Ýaponiýanyň paýtagtynda geçirilen «Tokyo Grand Slam-2023» «Uly tuwulga» ýaryşynda bürünç medala mynasyp boldy.

Iki günläp dowam eden bu ýaryş 84 döwletden türgenleriň 506 sanysyny bir ýere jemledi. Ýaryşda türgenler erkekleriň arasynda 7, zenanlaryň arasynda 7, jemi 14 medallar toplumy üçin güýç synanyşdylar. Gatnaşyjylaryň arasynda 5 sany Olimpiýa oýunlarynyň häzirki çempionynyň, 8 sany dünýäniň häzirki çempionynyň bolmagy onuň ýokary derejesinden habar berýär.

24 ýaşly Hekim Agamämmedow 66 kilograma çenli agram derejesinde hormat münberinden orun aldy. Bu agram derejesinde 35 ýurtdan 48 türgen medallar üçin göreşdi.

Hekim bürünç medala çenli geçilen ýolda bäş tutluşykda ýeňiş gazanmagy başardy. Ol birinji aýlawda amerikaly Ari Berlineri, ikinji aýlawda azerbaýjanly Ýaşar Najafowy, üçünji aýlawda moldowaly Radu Izworeanuny ýeňlişe sezewar etdi. Ýarym finala çykmak üçin geçirilen tutluşykda bolsa Hekim fransiýaly Daýki Bubdan asgyn gelip, goşmaça oýunlar arkaly bürünç medal üçin göreşmäge mejbur boldy.

Hekim Agamämmedow soňky iki tutluşygynda, ilki, braziliýaly Willian Limany, soňra bolsa mongoliýaly Erhembaýar Battogtohy ýeňip, hormat münberinden orun aldy.

Bu agram derejesinde ikinji bürünç medal degişli agramda dünýä reýtinginiň lideri moldowaly Denis Wiýera, kümüş medal mongoliýaly Bashu Ýondonperenleýne, altyn medal bolsa ýer eýesi Hifumi Abe nesip etdi.

Ýeňijileri sylaglamak dabarasynda Hekim Agamämmedowa bürünç medaly Mongoliýanyň Dzýudo assosiasiýasynyň prezidenti Battulga Haltmaagiýn gowşurdy we türkmen türgeniniň hormatyna «Tokyo Metropolitan Gymnasium» köşgünde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy ýokary galdyryldy.

Ýeri gelende bellesek, Hekim Agamämmedow ýeňijilere we baýrakly orny eýelänlere dzýudo boýunça dünýä çempionatyna we Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin reýting utugyny berýän «Uly tuwulga» ýaryşlarynda hormat münberinden orun alan ilkinji türkmenistanly türgen boldy. Bu ugurda türkmen türgenleriniň arasyndaky ozalky iň gowy netije Gülbadam Babamyradowa degişli bolup, ol 2014-nji ýylda Baku şäherinde geçirilen «uly tuwulga» turnirinde ilkinji bäşlige girmegi başarypdy.

05.12.2023
Türkmenistanly ýetginjekler çalt oýnalýan küşt boýunça Günbatar Aziýanyň çempionatynda kümüş we bürünç medala mynasyp boldular

Türkmenistanly türgenler Kolombo şäherinde (Şri-Lanka) geçirilýän çalt oýnalýan küşt boýunça ýetginjekleriň arasyndaky (20 ýaşa çenli) Günbatar Aziýanyň çempionatynda kümüş we bürünç medala mynasyp boldular.Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berdi.

7 tapgyrda geçirilen ýaryşyň düzgünlerine laýyklykda, her gatnaşyjynyň her göçümine 10 sekunt goşmak bilen tutuş döwe 15 minut wagt berilýärdi. Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň habar bermegine görä, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby Wepaly Hallynyýazow kümüş medal gazandy. Ol 7 oýunda 5,5 utuk toplady. Hindistanly halkara derejeli ussat G.Harşawardhan hem şonça utuk gazandy, ýöne goşmaça görkezijileriň netijesine görä, birinji orny eýeledi.

Ýene bir türkmen türgeni — Aşgabadyň 117-nji mekdebiniň okuwçysy Amanmuhammet Hommadowyň soňky tapgyrdan öň 5 utugy bardy, ol jemleýji tapgyrda Şri-Lankadan halkara derejeli ussat Da Silwany utsa, altyn medaly eýeläp biljekdi. Ýöne garşydaşynyň tejribesi köpräk bolansoň, türkmen küştçüsine ýeňiş gazanmak başartmady. Şeýlelikde, Amanmuhammet 40 türgeniň arasynda bäşinji orny eýeledi.

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzasy Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň mekdep okuwçysy Läle Şöhradowa hem ýaryşyň bürünç medalyna mynasyp boldy. Zenanlaryň arasynda 36 küştçi baýrakly orunlar ugrunda bäsleşdi, türkmen türgeni bolsa şolaryň arasynda mümkin bolan 7 utukdan 5,5 utuk gazandy. Läle soňky tapgyrda gara mallar bilen oýnap, ýaryşyň çempiony, Gazagystana wekilçilik eden, zenanlaryň arasynda halkara derejeli ussat, Läle bilen duşuşmazdan ozal 100 göterim netije gazanan Zeýnep Soltanbekden üstün çykyp, bürünç medaly eýeledi. 6 utuk toplan Şri-Lankaly Gunawardana Dewindýa Oşini ikinji orna mynasyp boldy.

Indi nusgawy küşt boýunça 9 tapgyrda medallar toplumy ugrunda ýaryş geçiriler. Ýetginjekleriň arasyndaky Günbatar Aziýanyň çempionaty 6-njy dekabrda blis ýaryşy bilen jemlener.

05.12.2023
Mediaforumda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemi jemlendi

Şu gün paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda 28-nji noýabrda tamamlanan Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä Halkara kuraş assosiasiýasynyň (IKA), göreşiň bu görnüşi boýunça Afrika bileleşiginiň (AKU) we Ýewropa konfederasiýasynyň (EKC), Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Milli Olimpiýa komitetiniň, Kuraş federasiýasynyň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Halkara kuraş assosiasiýasynyň prezidenti Haýder Farman mediaforumy açyk diýip yglan edip, Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen ýygnananlary gutlady. Bellenilişi ýaly, çempionatda 4 yklymyň 45 ýurdundan 181 türgen 15 medal toplumy ugrunda bäsleşdi. 2023-nji ýylyň dünýä çempionatynyň dowam edýän günlerinde geçirilen IKA-nyň kongresine bolsa Aziýadan, Afrikadan, Ýewropadan, şeýle hem Günorta we Demirgazyk Amerikadan 53 ýurduň wekiliýetleri gatnaşdylar.

Assosiasiýanyň prezidenti çempionatyň uly üstünliklere beslenendigini belläp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa geljekki hyzmatdaşlyk hem-de netijeli gatnaşyklar üçin täze meýdança öwrülen bu ägirt uly çäräniň üstünlikli geçirilmegine goşan goşantlary üçin aýratyn hoşallyk bildirdi. Nygtalyşy ýaly, Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň dowamynda ähli gulluklar iň ýokary derejede işledi. Türkmenistanda sportuň ösdürilmegine, bu ugurda halkara gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine uly üns berilýär. Gahryman Arkadagymyz we hormatly Prezidentimiz milli hem-de halkara derejeli birnäçe iri sport taslamalarynyň başyny başlap, sporty milli ýörelgeleriň birine, diplomatiýanyň işjeň guralyna öwürdiler. Şonuň netijesinde, ýurdumyz iri halkara ýaryşlaryň yzygiderli geçirilýän ýerine öwrüldi.

2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üstünlikli geçirildi. Oňa 62 döwletden, şol sanda Okeaniýa ýurtlaryndan iň ezber türgenleriň 5 müňden gowragy gatnaşdy. 2018-nji ýylda bolsa gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi hem-de Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlikli guraldy. Indi bolsa ak mermerli paýtagtymyzda Kuraş boýunça dünýä çempionaty tamamlandy. Bu ýaryş Türkmenistanyň sport ýurdy hökmünde ykrar edilendiginiň aýdyň güwäsi boldy. Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda iki günläp dowam eden ýaryş Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň ajaýyp ýeňşi bilen tamamlandy. Türkmen türgenleri 15 agram derejesinde çykyş edip, jemi 15 medal gazandylar. Şolaryň 5-si altyn, 6-sy kümüş we 4-si bürünç medallardyr. Bu görkezijiler bilen türkmen pälwanlary medallaryň umumy sany boýunça beýleki toparlardan ep-esli öňe saýlandylar. Gazanylan altyn medallaryň sany boýunça diňe toparlaýyn bäsleşikde 7 altyn, 1 kümüş we bürünç medaly bolan Özbegistanyň milli ýygyndy toparyndan yza galdylar. Öňdebaryjy üçlügi Gazagystanyň milli ýygyndy topary tamamlap, gazak kuraşçylary 1 altyn, 2 kümüş we 3 bürünç medal gazandylar. Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatyna gatnaşan jemi 45 ýurtdan 16 ýurduň türgenleri hormat münberine çykdylar.

“Türkmenistanyň has uly netijelere-de ýetjekdigine ynanýaryn. Türkmenistan — sporty we sagdyn durmuş ýörelgesini ösdürýän ýurt. Bu ýerde köp sanly sport toplumlaryny görmek bolýar. Adamlaryň sport bilen meşgullanmaklary we sagdyn durmuş ýörelgesine eýermekleri üçin hemme şertler döredilen. Bu bolsa örän ajaýyp” diýip, Halkara kuraş assosiasiýasynyň Baş sekretary Reza Nassiri mediaforumda eden çykyşynda belledi.

Mediaforumda şeýle hem Aşgabatda geçirilen Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly gyzyklanma döredendigi nygtaldy. Çempionatyň bäsleşikleri «TürkmenÄlem 52oE» emeli aragatnaşyk hemrasy arkaly «Türkmenistan Sport», «Ýaşlyk», Täjigistan Respublikasynyň «Warziş», Özbegistan Respublikasynyň «Sport» teleýaýlymlarynda, şeýle hem ählumumy internet torunda göni ýaýlymda görkezildi.

«Мir 24», «TRT Avaz», “CCTV”, “Euronews” teleýaýlymlarynda bu ýaryşa bagyşlanan ýörite gepleşikler we wideorolikler ýaýlyma berildi. Şeýle hem bu çempionat barada Aziýa — Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň «Asiavision» habarlar toparynyň Halkara habarlar merkeziniň ýaýlyma beriş kompaniýalarynda beýan edildi. Şunuň bilen birlikde, Kuraş boýunça dünýä çempionaty baradaky makalalar Sport metbugatynyň halkara assosiasiýasynyň (AIPS) we Sport metbugatynyň Aziýa birleşiginiň (ASPU) neşirlerinde çap edildi. Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurtly žurnalistler hem iri sport baýramçylygyny şöhlelendirmekde uly işleri alyp bardylar. Olaryň maglumatlarynda Aşgabatda geçirilen çempionatyň guramaçylygynyň ýokary derejesi beýan edilýär.

Şu gezekki çärä gatnaşyjylar Arkadag şäherine baryp gördüler we bu ýerdäki sport desgalaryny synladylar. Desgalaryň enjamlaşdyrylyş derejesi myhmanlarda uly täsir galdyrdy.

Halkara kuraş assosiasiýasynyň ýolbaşçysy ýurdumyzda Olimpiýa hereketiniň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi, paýtagtymyzda dünýä ýaryşlarynyň ýokary derejede geçirilmegi ugrunda döwlet derejesinde uly alada edilendigi üçin hormatly Prezidentimize, şeýle hem Gahryman Arkadagymyza çuňňur hoşallygyň nyşany hökmünde ýörite sport lybaslaryny we degişli güwänamalary gowşurdy.

29.11.2023
Türkmenistanly türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 15 medal gazandylar

Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty milli sportumyzyň ajaýyp ýeňşi bilen tamamlandy. Bu ýaryş dünýäniň dört yklymynyň — Aziýanyň, Afrikanyň, Ýewropanyň, Günorta we Demirgazyk Amerikanyň sport wekillerini bir ýere jemledi.

Ýaryşyň iki gününiň netijeleri boýunça türkmen türgenleri erkekleriň arasynda 7, zenanlaryň arasynda 8, jemi 15 agram derejesinde 15 medal gazandylar. Çempionatyň birinji gününde türgenlerimiz 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazanmagyň hötdesinden geldiler. Dinara Rozykulowa (63 kilograma çenli) we Mariýa Lohowa (70 kilograma çenli) hormat münberiniň iň ýokary basgançagynda orun aldylar. Aýşirin Haýdarowa (48 kilograma çenli), Aýnur Amanowa (52 kilograma çenli) we Sanjar Abdyrahmanow (90 kilograma çenli) kümüş medala, Gülşat Annaýewa (57 kilograma çenli), Ruslan Esgerow (100 kilograma çenli), Sapa Sapaýew (100 kilogramdan ýokary) bolsa bürünç medallara eýe boldular.

Galan 7 medal toplumy ugrunda ýaryşlar şu gün — dünýä çempionatynyň jemleýji gününde geçirildi. Erkekleriň arasynda 4, zenanlaryň arasynda hem 3 agram derejesinde geçirilen ýaryşlaryň netijeleri boýunça türkmenistanly türgenler ýene-de 3 altyn, 3 kümüş we 1 bürünç medala mynasyp boldular. Ýurdumyzyň ýygyndy toparyna üçünji altyn medaly Wepa Awlýakulyýew (60 kilograma çenli) getirdi. Ol birinji tapgyrda Mohammed Al-Garrawiden (Yrak) üstün çykdy. Çärýek finalda Anil Anili (Hindistan), ýarym finalda Muslimbek Karimowy (Täjigistan), finalda bolsa Ýernur Suleýmeni (Gazagystan) ýeňmegi başardy. Şunda gazagystanly pälwan kümüş medala, täjigistanly Muslimbek Karimow we eýranly Said Talebi Nia bürünç medala mynasyp boldular.

Türkmenistanyň toparynda dördünji altyn medaly dünýä çempionatyna ilkinji gezek gatnaşýan Sabina Kadyrowa (78 kilograma çenli) eýelemegi başardy. Ol birinji tapgyrda, duşuşygyň 16-njy sekundynda Andrea Guillenden (Meksika) üstün çykdy. Soňra türgenimiz çärýek finalda Şital Şitaldan (Hindistan), ýarym finalda we finalda çekeleşikli duşuşyklarda, degişlilikde, bürünç medalyň eýesi Saba Karamaliden (Eýran) we dünýäniň wise-çempiony Filura Ergaşowadan (Özbegistan) üstün çykdy. Şu agyrlyk derejesinde bürünç medallaryň ýene biri Çia-Lin Liuwa (Hytaý Taýpeýi) gowşuryldy.

Ýurdumyzyň toparynda bäşinji altyn medala Daýanç Omirow (81 kilograma çenli) mynasyp boldy. Şeýle üstünlige barýan ýolda ol ilki Tom Belen Santanuwdan (Dominikan Respublikasy), soňra bolsa Çansik Wudan (Koreýa Respublikasy), Ramin Ahmadzadeden (Eýran), Bekadil Şaýmerdenowdan (Gazagystan) üstün çykdy we hormat münberiniň iň ýokary basgançagyna baryp ýetdi. Gazagystanly pälwan Bekadil Şaýmerdenow kümüş medala, eýranly Ramin Ahmadzade we özbegistanly Umid Esanow bürünç medala mynasyp boldular.

Türkmenistanyň toparynda kümüş medala Şatlyk Jumanyýazow, Jahan Muhammedowa we Sabina Agajanowa mynasyp boldular. Şatlyk Jumanyýazow 73 kilograma çenli agyrlyk derejesinde kümüş medaly eýeledi. Abdilkair Maulenin (Gazagystan) altyn medala, Niko Tçikaidze (Gruziýa) we Jaedeog Kwon (Koreýa Respublikasy) bürünç medala mynasyp boldular. Jahan Muhammedowa 87 kilograma çenli agyrlyk derejesinde hormat münberiniň ikinji basgançagyna çykmagy başardy. Bu derejede Pokizahon Kamoldinowa (Özbegistan) dünýäniň çempiony bolsa, Moldir Nurlanbek (Gazagystan) we Pargati (Hindistan) bürünç medaly eýelediler.

Toparymyzdaky kümüş medallaryň ýene-de biriniň eýesi Sabina Agajanowa alty ýyl mundan ozal Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda jiu-jitsu boýunça ýaryşlarda ikinji orny eýeläpdi. Ine, indi bolsa ol 87 kilogramdan ýokary agramda kuraş boýunça dünýäniň wise-çempiony boldy. Bu ýaryşda taryhda ilkinji gezek göreşiň şu görnüşinde Audreý Arelis Puello Peres Dominikan Respublikasyna altyn medaly getirdi. Ýaryşda Samriti (Hindistan) we Fateme Barmaki Kordkolai (Eýran) bürünç medala mynasyp boldular.

Türkmenistanyň ýygyndy toparynda Döwlet Hemrakulyýew (66 kilograma çenli) bürünç medal gazandy. Şu agyrlyk derejesinde ikinji bürünç medala Hairandeşi Murodzoda (Täjigistan) mynasyp boldy. Majid Wahid Barimanlu (Eýran) kümüş medaly eýelese, Çori Zoirow (Özbegistan) dünýäniň çempiony diýen ada mynasyp boldy.

Soňky ýyllarda türkmen türgenleri kuraş boýunça uly üstünlikleri gazandylar. Hindistanda geçirilen ozalky dünýä çempionatynda ildeşlerimiz 1 kümüş we 2 bürünç medal gazanypdylar. Şu gezekki ýaryşda bolsa ýurdumyzyň ýygyndy topary 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medala mynasyp boldy. Şeýle görkeziji bilen biziň pälwanlarymyz medallaryň umumy sany boýunça (15) beýleki toparlardan ep-esli öňe geçmegi başaryp, altyn medallaryň sany babatda diňe Özbegistanyň ýygyndy toparyny öňe geçirdi. Özbegistanyň pälwanlary 7 altyn, 1 kümüş we 1 bürünç medala mynasyp boldular. Baýrakly üçünji orny Gazagystanyň ýygyndy topary eýeledi. Bu ýurduň pälwanlary 1 altyn, 2 kümüş we 3 bürünç medal bilen ýaryşy tamamladylar.

Bilermenleriň pikirine görä, sportuň şu görnüşindäki ýokary görkezijiler tälimçiler Dörtguly Tejenowyň we Şirin Kubaýewanyň yhlasly zähmetiniň netijesi bolup durýar. Tälimçileriň birinjisi iki ýyl mundan ozal Türkmenistanyň erkekler ýygyndy toparyna ýolbaşçylyk eden bolsa, ikinjisi Lebap welaýatynda kuraş sporty boýunça özboluşly mekdebi döredip, ençeme ýyllardan bäri zenanlar ýygyndy toparyna ýolbaşçylyk edip gelýär. Ýeri gelende bellesek, şu gezekki dünýä çempionatynda medal gazanan 15 ildeşimiziň 14-si bu mekdepden çykan türgenlerdir.

Şirin Kubaýewa öz döwründe meşhur zenan türgenlerimiziň biridir. Ol köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyzyň dünýäniň sport giňişligindäki abraýyny üstünlikli gorap, ençeme halkara ýaryşlaryň ýeňijisi boldy. Onuň 1997-nji ýylda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutyny halkara ykdysatçy hünäri boýunça tamamlandygyny bellemelidiris. Birnäçe ýylyň dowamynda Şirin Kubaýewa tälimçilik işini ykdysady ulgamyň düzümlerindäki işi bilen utgaşykly alyp bardy. 2009-njy ýylda Tailandyň paýtagty Bangkok şäherinde geçirilen söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynda gazanan ýeňşinden soňra, ol tälimçilik işine ymykly baş goşmagy ýüregine düwýär.

“Men tälimçi bolup işlemegi halaýaryn. Sport meniň ganymda bar” diýip, Şirin Kubaýewa aýdýar. Onuň kakasy we garry atasy hem göreş bilen meşgullanyp, toýlarda pälwanlaryň arasynda geçirilen ýaryşlarda köp baýraklary gazanypdyrlar. Türkmenistanyň zenanlar ýygyndy toparynyň baş tälimçisiniň aýtmagyna görä, şu gezekki dünýä çempionatynda türgenlerimiziň gazanan üstünlikleri bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça döwletimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän ägirt uly işleriň oňyn netijesidir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň bu ulgama berýän ägirt uly ünsi esasynda ýurdumyzda iri halkara ýaryşlary geçirmek we olara taýýarlyk işlerini alyp barmak üçin ähli amatly şertler döredildi.

Dünýä çempionatyny geçirmek — bu örän uly jogapkärçiligi öz üstüňe almak bolup, Türkmenistan dünýäniň ähli künjeginden köp sanly myhmanlary jemleýän iri halkara ýaryşlary kabul edýän ýurt hökmünde çykyş etmek bilen, olary uly üstünliklere besläp geçirýär. Munuň şeýledigini dürli döwletlerden paýtagtymyza gelen türgenler, olaryň tälimçileri, dünýäniň abraýly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, ýöriteleşdirilen neşirleriň, teleýaýlymlaryň, Halkara kuraş assosiasiýasynyň wekilleri hem tassykladylar.

Meşhur sport ussatlarynyň, bilermenleriň hem-de wekiliýet ýolbaşçylarynyň umumy pikirine görä, Aşgabat sportuň köp sanly görnüşi boýunça dünýä birinjiligi ugrundaky ýaryşlary geçirmäge mynasypdyr. Ýurdumyzda şeýle derejedäki ýaryşlary geçirmek üçin halkara ölçeglere laýyk gelýän döwrebap şertler, şol sanda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary netijesinde gurlup ulanmaga berlen Olimpiýa şäherçesiniň iň häzirki zaman sport desgalary bar.

Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda iki günläp şatlyk-şowhun höküm sürdi. Bu ýerde türgenler medallar ugrunda çekeleşikli göreşleri alyp bardylar. Janköýerlere tolgundyryjy pursatlary bagyşlan ýiti bäsdeşlige, gyzgalaňly çekeleşige garamazdan, ýaryşlar hemmeleri açyklyk, ynanyşmak, dostluk gatnaşyklaryna bolan ymtylmanyň töweregine jemledi. Nobatdaky çempionat daşary döwletleriň sport federasiýalarynyň kuraş sportuny ösdürmekde gazanan tejribeleri we täze işläp taýýarlamalary bilen tanyşmak üçin hem ajaýyp mümkinçilik boldy. Toplanan bu tejribedir bilimleriň geljekde öz netijesini berjekdigi şübhesizdir.

Myhmanlar üçin ýurdumyzyň taryhy, halkymyzyň baý medeni mirasy, gadymy däp-dessurlary bilen ýakyndan tanyşmaga, milli tagamlarymyzdan lezzet almaga, ak mermerli Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň gözelliklerini synlamaga mümkinçilik berýän ýörite medeni maksatnama taýýarlanyldy.

Şu gezekki dünýä çempionaty uly üstünliklere beslendi. Türgenler we janköýerler Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatyndan çäksiz lezzet aldylar. Bularyň ählisi hormatly Prezidentimiziň we türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň aladalary, ýakyndan goldaw bermekleri netijesinde mümkin boldy.

2023-nji ýylyň dünýä çempionaty ajaýyp sport baýramçylygy hökmünde hemmelere ýatdan çykmajak duýgulary we şatlyk paýlady. Ol köp sanly adamlaryň kuraş sportuna bolan gyzyklanmasyny artdyryp, türgenleri täze ýeňişleri gazanmaga ruhlandyrdy. Bu ýaryşyň üstünlikli geçmegi ähli türkmenistanlylaryň eziz Watanymyza bolan buýsanjyny has-da artdyrdy hem-de dünýä derejesindäki iri ýaryşlary ýokary derejede geçirmäge ukyply ýurt hökmünde Türkmenistanyň abraýyny nobatdaky gezek belende galdyrdy.

28.11.2023