AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

Olimpiýa şäherçesi barada

Olimpiýa şäherçesi barada

Merkezi Aziýa sebitinde özboluşly desga, ýapyk Aziýa oýunlarynyň geçiriljek ýerine öwrüldi, ol Olimpiýa stadiony, Paralimpiýa toplumy we Reabilitasiýa lukmançylyk merkezi ýaly dürli maksatly 30-dan gowrak desgany öz içine alýar. Gurluşygyň başlangyjy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow. Şäherçede oýunlaryň açylyş we ýapylyş dabaralary, ähli ýaryşlar, şeýle hem baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi.
Sport toplumlary

Sport toplumlary

Obýekt Aşgabat «Olimpiýa» stadiony Welotrek sport toplumy Başa-baş söweş sungaty sport toplumy Ýeňil atletika toplumy Uly türgenleşik zallary Tennis toplumy Olimpiýa suw toplumy (basseýn) Kiçi türgenleşik zallary Köp ugurly açyk sport meýdançalary Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy
Sygymlylygy 45000 6000 5000 5000 3000 4000 5000 2500 2152 15000
Myhmanhanalar

Myhmanhanalar

«Olimpiýa» myhmanhanasynyň sygymlylygy 450

Prezident lýuksy - 1; bir orunlyk otag - 136; iki orunlyk otag - 36; lýuks otag - 45; apartamentler - 5; mümkinçilikleri çäklendirilen adamlar üçin otaglar - 2; 5 sany mejlisler zaly - 114; 2 sany restoran - 256; bar -58; laundj bar - 71; konditer önümleri kafesi- 45; SPA merkezi


«Sport» myhmahanasynyň sygymlylygy 800

Prezident lýuksy - 2; 1 orunlyk otag - 228; 2 orunlyk otag - 108; lýuks otag - 48; apartamentler - 64; mümkinçilikleri çäklendirilen adamlar üçin otaglar - 8; mejlisler zaly - 700; 4 sany restoran - 1030; 2 sany kafe - 178; SPA merkezi

Infrastruktura

Infrastruktura

Monorels uzynlygy - 5138 metra barabardyr

Beýiklihi 6 m-dan 13 m çenli; 8 sany duralga; bir otlynyň sygymlylygy 70 adam; tizligi 46km/sag (iň ýokary ttizlik 70 km/sag);


Saglygy dikeldiş merkezi

MRT; UZI; EKG; refleksoterapiýa; wakum terapiýa; galwan terapiýa; fizioterapiýa; elektroterapiýa; doplerografiýa. labaratoriýa; gimnastika zaly; hassalar üçin 8 sany otag; 1 massaž otagy; 1 howuz (basseýn); 1 kafe.

SPORTUŇ OÝUN GÖRNÜŞLERINIŇ TOPLUMY

SPORTUŇ OÝUN GÖRNÜŞLERINIŇ TOPLUMY

Ak şähermiz Aşgabadyň merjen gaşyna öwrülen Olimpiýa şäherjiginde sportuň oýun görnüşleriniň toplumynda halkara derejeli ýaryşlary geçirmäge ähli mümkinçilikleri bar we sportuň oýun meýdanynda woleýbol, gandbol, çeper gimnastika, bandminton, gylyçlaşma (fehtowaniýe), stol üstünde oýnalýan tennis hem-de batut ýaly görnüşleri boýunça halkymyza hyzmat edilýär. Mundan başga binada bir sany hammam we 1 sany sauna, bir sany owkalama (massaž) otagy, 48 orunlyk naharhana, 8 sany 458 orunlyk kafe, 4 sany bufet bolup, ýaryşlara tomaşaça etmäge gelýän myhmanlar we raýatlar üçin oňaýly şertler döredilen.
ULY TÜRGENLEŞIK ZALLARY

ULY TÜRGENLEŞIK ZALLARY

Desganyň sportuň çeper gimnastika akrobatik gimnastikasy, badminton we batut, basketbol, gylyçlaşmak (fehtowaniýa), stol üstünde oýnalýan tennis, gandbol we woleýbol sport oýunlary üçin ýörite enjamlaşdyryp, raýatlarymyza hyzmat edilip gelýär. Bu desgada kafe, sauna, hammam we owkalama (massaž) otaglary hereketli, çäkli raýatlar üçin duş we beýleki ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar bardyr.
BAŞA-BAŞ SÖWEŞ SUNGATY SPORT TOPLUMY

BAŞA-BAŞ SÖWEŞ SUNGATY SPORT TOPLUMY

Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş söweş sungaty sport toplumy bu ägirt uly sport toplumy bolup durýar. Bu toplumda sportuň boks, taekwando, dzýudo, sambo, göreş, şol sanda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen Aziýada-2017-niň maksatnamasyna girizilen türkmen milli göreşi ýaly başa-baş söweş görnüşleri, şeýle-de agyr atletika boýunça halkara we dünýä derejesindäki bäsleşikleri geçirmäge mümükinçilikleri bar. Bu sport desgasynda sportuň işjeň hereketde ýerine ýetirilýän başa-baş söweş görnüşleriniň aýratynlygy nazara alnyp, bir sany hammam hem-de bir sany sauna göz öňüne tutulan.
KIÇI TÜRGENLEŞIK ZALLARY

KIÇI TÜRGENLEŞIK ZALLARY

Binada boks we agyr atletika, göreş görnüşleri boýunça türgenleşikler niýetlenen we ýurdymyzyň sport Federasiýalarynyň türgenlerine hem-de goşmaça hereketi çäkli raýatlar üçin duş ýeri we beýleki durmuş ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar bardyr.
WELOTREK SPORT TOPLUMY

WELOTREK SPORT TOPLUMY

Binada welosiped sporty boýunça halkara we yklym derejeli ýaryşlary hem-de dünýä çempionatlaryny guramaga ähli döwrebap mümkinçilikleri döredilen. Türgenlerden işjeň hereketi talap edýän welosiped sportuna ýöriteleşdirilen binada dört sany hammam, dört sany sauna, elli sany duş ýeri we iki sany owkalama otagy bar. Binada mundan başga-da, restoran, kafe , sauna, owkalama (massaž) otagy we durmuş ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar bardyr.
TENNIS TOPLUMY

TENNIS TOPLUMY

Olimpiýa şäherjiginiň Tennis sport toplumy açyk we ýapyk tennis kortundan ybarat. Binada tennis sporty boýunça halkara we yklym derejeli ýaryşlary hem-de dünýä birinjiligi ugrunda bäsleşikleri guramaga ähli döwrebap mümükinçilikler döredilen. Mundan başga-da, bu döwrebap sport desgasynda zerur bolan beýleki medeni-durmuş ähmiýetli göz öňüne tutulan hyzmatlar we kömekçi ulgamlar üçin hem ýokary amatlyklar döredilen. Häzirki wagtda tennis sport toplumynyň hereket edýän stoluň üstünde oýnalýan tennis bilen meşgullanýan çagalara we beýleki isleg bildirýan raýatlara hyzmat edilip gelýar.
OLIMPIÝA SUW TOPLUMY

OLIMPIÝA SUW TOPLUMY

Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň Sportuň suw görnüşleri merkezi halkara ölçegleriň ýokary talaplaryna laýyk gelýän, ekologiýa taýdan arassa serişdelerden taýýarlanan, häzirki zaman tehnologiýalarynyň esasynda bina edilen, dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üsti ýapyk howuz hökmünde ykrar edildi we Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suw sport toplumy 4 sany ýapyk we 2 sany açyk howuzdan ybarat. Bu ýerde sportuň suwda oýnalýan we ýerine ýetirilýän görnüşleri boýunça halkara we dünýä birinjiligi ugrunda bäsleşikleri guramaga we ýokary derejede geçirmäge ähli şertler göz öňünde tutulan. Binada restoran, kafe, iki sany hammam, iki sany sauna hemişe tälimçileriň we türgenleriň hyzmatynda Sport desgasynda saglygy goraýyş ulgamy üçin hem ähli şertler döredilen. Binada bir sany sport terapiýa meýdançasynyň, iki sany sport-sagaldyş zalynyň we üç sany ilkinji kömek otagy bar. Olimpiýa şäherjiginiň sport suw toplumynda diňe adaty türgenleriň gatnaşmagyndaky sport ýaryşlaryny däl, eýsem hereketi çäkli türgenleriň gatnaşmagynda guralýan paraolimpiýa bäsleşiklerini hem doly derejede guramaga we geçirmäge ähli döwrebap şertler göz öňüne tutulan.
ÝEŇIL ATLETIKA TOPLUMY

ÝEŇIL ATLETIKA TOPLUMY

Binada sportuň ýeňil atletika, syrykly bökmek, uzynlygyna böküş, 3 ädimli böküş, beýikligine bökmek, şeýle-de ýadro zyňmak hem-de paýhas oýny bolan küşt, bowling boýunça halkara we yklym derejeli ýaryşlary, hem-de dünýä çempionatlaryny ýokary guramaçylyk derejesinde guramaga ähli döwrebap mümkinçilikler döredilen. Binada mundan başgada saglyk otagy, hammam, sauna, owkalama otagy,garbanyşhana, kafeteriýa, ýygnak zaly, iş otagy, 500 orunlyk bowling zaly, küşt türgenleşik otagy, mejlis zaly bilen üpjün edilendir.
KÖP UGURLY AÇYK SPORT MEÝDANÇALARY

KÖP UGURLY AÇYK SPORT MEÝDANÇALARY

Olimpiýa şäherjiginde ýapyk sport desgalary bilen bir hatarda sportuň ençeme görnüşleri boýunça açyk sport meýdançalary döredilen. Olardan sportuň tennis, basketbol, woleýbol, futbol görnüşi boýunça, esasan, türgenleşik işlerine hem-de oýunlary geçirmäge niýetlenen sekiz sany meýdançalar türgenleriň hyzmatynda we bir sany esasy ýaryş meýdançasy bar. Umuman aýdylanda agzalan sport görnüşleri boýunça açyk howada türgenleşik işlerini alyp barmaga hem-de dürli görnüşli ýaryşlary geçirmäge ähli döwrebap şertler döredilen.
AŞGABAT OLIMPIÝA STADIONY

AŞGABAT OLIMPIÝA STADIONY

Olimpiýa stadiony Olimpiýa şäherjiginiň iň esasy binalarynyň biri 45000 orunlyk stadionydyr. Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň çeper keşbi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde ykrar edildi we Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Stadionyň meýdany sebitiň iň uly sport desgasydyr. Olimpiýa stadionynda sportuň futbol, atletizm görnüşleri boýunça halkara we dünýä birinjiligi ugrundaky ýaryşlary guramaga we geçirmäge ähli döwrebap mümkinçilikleri bar. Ondan başga-da uly sport baýramçylyklaryny we döwlet derejesindäki medeni-köpçülikleýin çärelerini geçirilip dur.
SAGLYGY DIKELDIŞ MERKEZI

SAGLYGY DIKELDIŞ MERKEZI

Bu merkezde lukman barlag gözegçiliginiň ähli görnüşleri bar. Sagaldyş merkezde häzirki zaman lukmançylyk enjamlaryny aýratyn hem sport lukmançylygyna degişli ýörite enjamlary bilen üpjün edilendir. Türkmenistanyň ähli sport türgenlerine lukmançylyk barlagyny geçilip bilner hem-de Aşgabat şäheriniň ilatyna lukmançylyk hyzmatyndan peýdalanyp mümkinçilikleri bar. Halkara derejesindäki ýaryşlar döwründe türgenlere doping barlagyny geçirmäge ähli şertler bar.
TÜRGENLER ÜÇIN MYHMANHANALAR

TÜRGENLER ÜÇIN MYHMANHANALAR

Türgenler üçin myhmanhana hökmünde 6 (alty) sany bina guruldy. Türgenler üçin gurlan myhamanhanalarda jemi 1628 otag bolup, olarda 3274 adam ýerleşdirmage mümkinçilik bar. Şeýle-de myhmanhanalar toplumynda 4 sany 33 orunlyk we 1 sany 82 orunluk kafe, 6 sany köp ugurly zal, jemi 47 orunlyk ýygnak zallary, sport sagaldyş, owkalama (massaž) otaglary, türgenlere sauna hyzmatlary hödürlenýär.
“SPORT” myhmanhanasy

“SPORT” myhmanhanasy

Olimpiýa şäherjiginiň owadan binalaryň arasynda “Sport” myhmanhanasy bar. Myhmanhanada jemi 1030 orunlyk 4 sany restoran, 74 orunlyk bir sany kafe müşderleriň hyzmatynda. Şeýle-de binada sport sagaldyş zalynyň, howuzly spa (mineral suwly bejeriş) merkeziniň, 3 sany owkalama (massaž) otagy, 2 sany sauna, 2 sany bug otagy, 1 sany hammam türgenlere hyzmatyny hödürleýär.
“OLIMPIÝA” myhmanhanasy

“OLIMPIÝA” myhmanhanasy

Olimpiýa şäherjiginiň gurlan desgalaryň hatarynda hormatly myhmanlar üçin niýetlenen “Olimpiýa” myhmanhanasy paýtagtymyzyň S.Türkmenbaşy şaýoly bilen “10 ýyl Abadançylyk” köçesiniň çatrygynda bina edildi. Bu myhmanhana 2 sany ýerzemin we 2 asma gatdan, ýerüsti 10 gatdan ybaratdyr. Myhmanhanada 450 adama niýetlenen 225 sany otag bolup, olardan 2 adamlyk 1 sany Prezident appartamenti, 2 sany hereketi çäkli raýatlar üçin otaglary hem bar. Mundan badga-da ýerzemin gatda 2 sany hammam, bug otagy, sauna, şok duşy hem bar. 4 sany owkalama (massaž) otagy, 1 sany howuz, 1 sany jakuzi, 1 sany açyk howuz we sport sagaldyş zaly, seýle hem ýerzemin gatdaky SPA, gidromassaž, şok duşy we owkalama otaglaryndan ybarat. Şeýle-de 1-nji gatynda 32 orunlyk VIP zaly, 180 adamlyk restoran, 2 sany dükan hem-de 1 sany dellekhana bar.
MONORELS

MONORELS

Aşgabadyň Olimpiýa şäherjigi sebitiň ýeke-täk döwrebap sport desgalar toplumy bolmak bilen bu ýerde diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem, tutuş ýurdumyzyň ulag ulgamynda monorels ýoly guruldy. Bu ýol belli beýiklikde gurlup, monorels wagonlary hem esasy ulag serişdelerine hiç hili päsgelçiliksiz hereket edýänligi bilen ähmiýetlidir. Monorelsiň uzynlygy 5000 metr. Olimpiýa şäherjiginiň beýik owadan binalaryny, desgalaryny, içiniň durkunyny, gözelçiligini görmek maksady bilen, ýurdymyzyň ilatyna, mekdep çagalara, daşary ýurt myhmanlaryna monorels ýoly hyzmat ediş ugranda bellemek gerek.

Olimpiýa şäherçesi barada

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça biziň ýurdumyzda bedenterbiýe we saglyk hereketini, köpçülikleýin sport we ýokary derejeli türgenleri ösdürmek we iri halkara ýaryşlaryna taýýarlamak üçin uly işler geçirildi. Aşgabat şäheri halkara ülňülerine doly laýyk gelýär, tutuş sebitde deňi-taýy ýokdyr we halky abadan we durnukly durmuş bilen üpjün etmek boýunça Döwlet syýasatynyň aýdyň nyşanydyr. Olimpiýa şäherçesi, özboluşly gözelligi we ondaky beýleki sport we bedenterbiýe desgalary bilen özboluşly bitewiligini emele getirip, mermer şäherimiziň aýratyn bezegine öwrüldi. 2017-nji ýylyň dekabrynda Aşgabat şäher häkimliginiň olimpiýa şäherjigini dolandyryş müdirligi döredildi.

Habarlar

Türkmen eminleri halkara seminarda kabaddi boýunça taýýarlyk geçdiler

Tähranda kabaddi atly hindi oýny boýunça eminler üçin üçünji halkara seminar tamamlandy. Oňa köp ýurtlardan, şol sanda Ýaponiýadan, Hytaýdan, Koreýa Respublikasyndan, Şri-Lankadan, Bangladeşdan, Taýlanddan we beýlekilerden wekiller gatnaşdylar. Türkmenistandan seminara bu meşhurlygy artýan sport görnüşini hem öz içine alýan «Hanmudo» söweş sungaty federasiýasynyň üç ussady gatnaşdy diýip, «Neýtralnyý Turkmenistan» gazeti habar berýär.

Kabaddiniň meşhurlygynyň barha artýandygyny bu hindi oýnunyň Aziýa oýunlary ýaly iri sport çäreleriniň maksatnamasyna goşulmagy hem subut edilýär. Şu ýyl kabaddiniň Halkara harby sport geňeşi (CISM) tarapyndan geçirilen ýaryşlara goşulmagy hem möhüm waka boldy.

Türkmenistan 2017-nji ýylda CISM-e agza boldy we eýýäm iki ýyldan soň Hytaýyň Uhan şäherinde geçirilen Bütindünýä tomusky harby oýunlarynda ilkinji gezek ýurduň milli ýygyndy topary çykyş etdi. Şonda türkmen harby gullukçylary dzýudo we göreş boýunça bäsleşdiler. Şu ýylyň aprel aýynda Eýranda CISM-niň nobatdaky toplumlaýyn harby oýunlary geçiriler, bu ýerde Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hem gatnaşmagynda ilkinji gezek kabaddi boýunça ýaryşlar guralar.

Seminaryň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň ählisine olaryň ýokary hünär derejeli eminligini tassyklaýan şahadatnamalar gowşuryldy. Şahadatnama mynasyp bolanlaryň hatarynda «Hanmudo» federasiýasynyň başlygy Orif Buharakow, Federasiýanyň baş sekretary Guwanç Gulgeldiýew we Mary welaýatyndan kabaddi mekdebiniň wekili Nagmat Hojamämmedow bar. Olara gowşurylan şahadatnamalar halkara kabaddi ýaryşlarynda, şol sanda CISM tarapyndan geçirilýän ýaryşlarda eminlik etmek hukugyny berýär.

Nusgawy kabaddiden başga-da, onuň kenarýaka görnüşi boýunça hem ýaryşlar bardyr. 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Eýranda kenarýaka kabaddisi boýunça dünýä çempionaty geçiriler we oňa Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Häzirki wagtda «Hanmudo» federasiýasy 27 – 29-njy fewral aralygynda Aşgabatda geçiriljek uniwersal söweş boýunça Türkmenistanyň çempionatyna taýýarlyk görýär. Bäsleşikden öň türkmen wekiliýeti Daşkentde geçiriljek Aziýanyň el söweşi federasiýasynyň hasabat-saýlaw maslahatyna gatnaşar.

19.02.2024
Aşgabatda diplomatlaryň arasynda sport ýaryşlaryna badalga berildi

Aşgabatda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli sport ýaryşlaryna badalga berildi. Oňa ýurduň Daşary işler ministrliginiň işgärleri, daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň we Türkmenistanda akkreditlenen halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Bu barada CentralAsia.news saýty habar berdi.

Bäsleşikler Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesinde geçirilýär. Olarda diplomatlar woleýbol, stol tennisi, kiçi futbol we bouling boýunça ýaryşýarlar.

Bu bäslerşikler barada pikir bildiren Täjigistanyň Türkmenistandaky ilçisi Vafo Niýatbekzoda olaryň dostlugy, halkara gatnaşyklarynyň üstünlikli ösmegi üçin esas bolup durýandygyny aýtdy.

«Kiçi futbol ýaryşynda dürli ýurtlaryň garyşyk toparlary bäsleşdiler. Netijede, dostluk ýeňiş gazandy. Dostluk dünýäde üstünlikleriň we parahatçylygyň açarydyr» diýip, täjik diplomaty nygtady.

17.02.2024
Türkmenistanyň ýygyndysynyň agyr atletika boýunça Aziýa çempionatyna gatnaşjak düzümi belli boldy

Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň erkekler we zenanlar ýygyndysynyň tälimçileri 3 — 10-njy fewral aralygynda Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçiriljek agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda ýurda wekiliçilik etjek türgenleri kesgitlediler.

Zenanlar ýygyndysynyň düzüminden Kristina Şermetowa we Ýulduz Jumabaýewa (ikisi hem 55 kilograma çenli agram derejede), Polina Gurýewa (76 kilograma çenli agram derejede) hem-de Anamjan Rustamowa (81 kilograma çenli agram derejede) orun aldy.

Erkekler ýygyndysynyň düzüminde bolsa Seýitjan Mürzäýew (61 kilograma çenli agram derejede) Bunýad Raşidow we Bektimur Reýimow (ikisi hem 73 kilograma çenli agram derejede), Maksat Meredow (81 kilograma çenli agram derejede), Gaýgysyz Töräýew (89 kilograma çenli agram derejede), Şahzadbek Mätýakubow (96 kilograma çenli agram derejede) hem-de Hojamuhammet Toýçyýew (109 kilogramdan ýokary agram derejede) Türkmenistana wekilçilik eder.

Ýeri gelende bellesek, Daşkentde geçiriljek agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty Pariž Olimpiadasyna gatnaşmak üçin reýting utuklaryny toplamaga mümkinçilik berýär.

02.02.2024
Futbol boýunça Gazagystanyň milli ýygyndysy Türkmenistan bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirmegi meýilleşdirýär

Futbol boýunça Gazagystanyň milli ýygyndysy mart aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada Gazagystanyň Futbol federasiýasynyň metbugat gullugy habar berdi.

Habarda bellenlmegine görä, Magomed Adiýewden tälim alýan Gazagystanyň ýygyndysy 8-nji martda Dubaý şäherinde (BAE) okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna girişer. Şol okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň dowamynda 14-nji martda gazak futbolçylarynyň Türkmenistanyň ýygyndysy bilen güýç synanyşmagy meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň we Gazagystanyň ýygyndylary mundan ozal 3 gezek güýç synanyşyp, şolaryň 2-si deňlikde tamamlandy we 1 gezek Gazagystan ýeňiş gazandy.

Häzirki wagtda Gazagystanyň ýygyndysy FIFA-nyň reýtinginde 100-nji, Türkmenistan bolsa 141-nji orny eýeleýär.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň milli ýygyndysy 2024-nji ýylyň mart aýynda DÇ-2026-nyň saýlama tapgyrynda Eýranyň milli ýygyndysy bilen 2 gezek duşuşar.

Mergen Orazowyň şägirtleri 21-nji martda myhmançylykda, 26-njy martda bolsa Aşgabatda Eýran bilen güýç synanyşarlar.

Gazagystanyň milli ýygyndysy bolsa indiki resmi oýnuny ÝEWRO-2024-iň saýlamasynyň pleý-off turnirinde 21-nji martda Afini şäherinde Gresiýa garşy geçirer.

30.01.2024