AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

03.09.2023

Türkmenistanyň Karate federasiýasy Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiiň Hormat hatyna mynasyp boldy

Ýaponiýanyň Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň Karate federasiýasyny Hormat haty bilen sylaglady. «Orient» Hormat hatynyň türkmen federasiýasyna sportuň şu görnüşini ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin gowşurylandygyny ýazýar.

Abraýly sylagy Türkmenistanyň Karate federasiýasynyň ýolbaşçysy Ýaşuzak Mämmetnazarowa Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ýamamoto Hiroýuki gowşurdy.

Ýeri gelende bellesek, Karate federasiýasy ýurtda bu sport görnüşi boýunça yzygiderli ýaryşlary gurap gelýär.

Esaslandyrylan senesinden, ýagny 1978-nji ýyldan bäri türkmenistanly karateçileriň sany 40-dan 38 müňe çenli artdy, diýip Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy özüniň sosial hasabynda mälim edýär.

Degişli sylagy bermek hakyndaky çözgüt 2020-nji ýylda kabul edilipdi, ýöne ony sylaglamak dabarasy dünýäni gurşap alan koronawirus ýagdaýlary sebäpli yza süýşürilipdi.