AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

03.09.2023

Döwletjan Ýagşymyradowyň ligasynyň satylmagy mümkin

Türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradowyň hem agza bolup durýan «Bellator» promouşeniniň satylmagy ahmal. Häzirki günlerde PFL promouşeni «Bellatory» satyn almak üçin «Paramount Global» kompaniýasy bilen gepleşikleri geçirýär.

Resmi çeşmeleriň habar bermegine görä, taraplaryň 500 million nyrhda ylalaşmaklaryna garaşylýar. «Paramount» nagt pul bilen birlikde PFL-iň «Bellatordaky» tutluşyklaryndan paý alar. Bu söwda-da PFL-ä Saud Arabystanynyň maýa goýum kompaniýasy ýardam berer.

«Bellator» 2008-nji ýyldan bäri «Paramount» kompaniýasyna degişli. Promouşene 2014-nji ýyldan bäri «Strikeforce» kompaniýasynyň ozalky ýolbaşçysy Skott Koker ýolbaşçylyk edýär.