AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

11.06.2024

Türkmenistan bilen Gongonkyň arasyndaky duşuşygyň bosagasynda

Şu gün — 11-nji iýunda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy topary Dünýä çempionaty – 2026-nyň hem-de Aziýanyň Kubogy – 2027-niň saýlama böleginiň («E» toparça) jemleýji — altynjy tapgyrynda Gonkongyň ýygyndysyny kabul edýär.

Duşuşyk paýtagtymyzyň «Aşgabat» köpugurly stadionynda geçirilýär. Oýun 20:00-da başlanýar.

Türkmen ýygyndysy ak eşikde çykyş etse, Gonkongyň futbolçylary bu duşuşyga gyzyl köýnekçede çykar.

Ozal bu duşuşyga FIFA-nyň referisi Abo Ýehia Huseiniň ýolbaşçylygyndaky eminler toparynyň gözegçilik etjekdigi mälim edildi. Liwanly emine onuň watandaşlary — kömekçi eminler Omeirat Rabih hem-de Mokdad Ali ýardam ederler.

Toparçanyň beýleki bir duşuşygynda bolsa Eýranyň hem-de Özbegistanyň ýygyndylary duşuşarlar.

Bu duşuşygyň petekleriniň häzirki wagtda hem satylýandygyny ýatladýarys.