AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

09.07.2024

«Ýüpek ýoly» ralli-marafonynda türkmen ekipažlarynyň üçüsi hem baýrakly orunlar ugrunda göreşýär

«Ýüpek ýoly» ralli-marafonynyň dördünji tapgyry tamamlandy.

Dördünji tapgyrda ýolsuz ýerde hereket edýän ulaglaryň arasyndaky T2 ýaryşynda «Ýüpek ýoly» rallisine ilkinji gezek gatnaşyp, aýlaw ýaryşlaryndaky çykyşlary bilen tapawutlanýan Mihail Mitýaýew ýeňiş gazandy. Bu üstünlik «LADA Sport ROSNEFT Raid» toparynyň ekipažynyň umumy liderligi elden bermeýän «S&A Racing» toparyna wekilçilik edýän Andreý Suşensowyň netijesine ýakynlaşmagyna getirdi. Indi olar umumy öňdeligi eýeleýän türgenden 14 sekundy bilen ýarym minut yza galýar.

Üçünji orny ýaryşyň «Podmoskowýe» toparyna wekilçilik edýän ozalky çempiony Anton Melnikow özünde saklaýar. Şondan soňky orunda bolsa Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň üç ekipažy barýar. Şolaryň arasynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň türgenleriniň bardygyny hem bellemek gerek.  

Bäşinji tapgyryň ýörite bölüminiň uzynlygy 295 km bolup, ol Koş-Agaç — Howd (Mongoliýa) ugrundan geçer.

5 — 15-nji iýul aralygynda geçýän «Ýüpek ýoly» rallisi Russiýanyň hem-de Mongoliýanyň çäginden uzar. Ýaryşyň ugry Tomsk, Barnaul, Gorno-Altaýsk we Koş-Agaç, şeýle-de Mongoliýanyň Howd, Altaý, Baýanhongor, Mandalgobi hem-de Ulan-Bator sebitleriniň çäginden parran geçer.