AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

17.10.2023

Türkmenistan Aziýanyň Boks konfederasiýasynyň kongresine gatnaşdy

Türkmenistanyň Boks federasiýasynyň Baş sekretaryBangkokda (Tailand) geçen Aziýanyň Boks konfederasiýasynyň kongresine gatnaşdy.

Forumyň çäginde guramanyň alyp barýan işleri, sebitde sportuň ösüşi, mundan başga-da, türgenleriň 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna görýän taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bu ýerde türkmen tarapy Aziýanyň çäginde geçirilýän halkara ýaryşlara işjeň gatnaşmaga uly gyzyklanma bildirýändigini beýan etdi.