AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

11.08.2023

Orşadaky GDA ýurtlarynyň II oýunlarynda türkmenistanly boksçylar bürünç medallara mynasyp boldular

Belarusda geçirilýän GDA ýurtlarynyň II oýunlarynyň çäginde boks ýaryşy geçirilýär. Onuň dowamynda türkmenistanly iki boksçy bürünç medallara mynasyp boldy.

10-njy awgustda Oşrada geçen duşuşyklarda 71 kilograma çenli agram derejesinde bäsleşen Ylham Nazarow hem-de 75 kilograma çenli agram derejesinde bäsleşen Yhlas Bagtyýarow bürünç medal bilen sylaglandylar.

Ýaryş başlamazdan ozal türkmen ýygyndysynyň tälimçisi Nurgeldi Kakalyýew öz şägirtleriniň ýeňiş üçin gelendigini we halkara derejesinde özlerini görkezmäge taýýardyklaryny aýtdy.

Şeýle hem tälimçi türgenleriň gatnaşýan her ýaryşlarynda tejribe toplaýandygyny aýdyp, iri ýaryşlaryň türgenleriň başarnyklaryny ýokarlandyrýandygyny belläp geçdi.