AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

02.04.2024

Türkmenistanyň agyr atletikaçylary 2024-nji ýylda Phuketde geçiriljek dünýä çempionatynda başlar

Türkmenistan toparynyň hem gatnaşan Taýlandyň Phuket şäherinde başlanan agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna 109 ýurtdan 450-den gowrak türgen ýygnandy.

Dünýä çempionaty 2024-nji ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlarynyň iň soňky saýlama çäresidir. Bu ýaryşyň netijelerine görä iň soňky dünýä reýtingi dörediler - her agram kategoriýasyndaky iň oňat 10 türgen Pariža ygtyýarnama alar.

Bäsleşige Türkmenistan milli ýygyndysyna 9 türgen gatnaşýar.

Aýal-gyzlar toparyna Kristina Şermetowa (59 kg çenli) we Anamdan Rustamowa (81 kg çenli) girdi.

Erkekler topary: Seýitjan Mirzaýew (61 kg çenli), Bunýad Raşidow we Bektimur Reýimow (ikisi hem 73 kg çenli), Maksad Meredow (81 kilograma çenli), Gaýgyzyz Toraýew we Şatlyk Şohradow (ikisi hem 89 kg çenli), Dawranbek Hasanbaýew we Şahzadbek Matýakubow (102 kg çenli) we Hojamuhammet Toýçiýew ​​(109 kg-dan gowrak).

Türkmen türgenleriniň ilkinjisi 2-nji aprelde Dünýä çempionatynyň platformasynda Mirzaýew (61 kg çenli) bolar; bir gün soň Şermetowa dünýä çempionatynda 59 kilograma çenli aýallaryň agram derejesinde başlar. 4-nji aprelde Raşidow we Reimow (ikisi hem 73 kilograma çenli) ýaryşda bäsleşer, 6-njy aprelde Meredow (81 kilograma çenli), Toraýew we Şohradow (ikisi hem 89 kg çenli) baýrak ugrunda bäsleşer.

8-nji aprelde Hasanbaýew we Matýakubow (102 kilograma çenli) çykyş eder, 9-njy aprelde Rüstamowa 81 kilograma çenli agram derejesinde aýallar üçin, iň soňky güni bolsa 11-nji aprelde Toýçiýew ​​(109 kg-dan gowrak) çykyş eder. ) medallar we Olimpiýa kwalifikasiýasy üçin göreşer.