AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

10.06.2024

Jokowiçiň operasiýasy şowly geçdi

Dyzyndaky şikesi sebäpli iri tennis ýaryşy bolan Fransiýanyň Açyk çempionatyndan çärýek finalyň öňüsyrasynda çekilen serbiýaly Nowak Jokowiç operasiýasyny geçirdi. Ussat tennisçiniň sag dyzyndan geçiren operasiýasynyň şowly bolandygy, üstünlikli geçendigi habar berildi. Ol tizden-tiz sagalyp, täzeden kortlara dolanmak isleýändigini, şol sebäpli özüniň söýgüli sportuna gaýdyp gelmek üçin elinden geleni gaýgyrmajakdygyny aýtdy.

ATP-niň sanawyndaky birinjiligini Ýannik Sinnere aldyran Jokowiç «Uly tuwalgalardaky» 370-nji ýeňşini gazanyp, Rojer Federeriň rekordyny täzeläpdi. Jokowiçiň tomusky Olimpiýa oýunlaryna çenli saglygynyň gowulaşmagyna garaşylýar.

Munuň özi Jokowiçiň «Uly tuwalgalarda» 24 kubogy bolup, bu ugurda iň öňdäki erkek tennisçidir.