AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

19.02.2024

Türkmen eminleri halkara seminarda kabaddi boýunça taýýarlyk geçdiler

Tähranda kabaddi atly hindi oýny boýunça eminler üçin üçünji halkara seminar tamamlandy. Oňa köp ýurtlardan, şol sanda Ýaponiýadan, Hytaýdan, Koreýa Respublikasyndan, Şri-Lankadan, Bangladeşdan, Taýlanddan we beýlekilerden wekiller gatnaşdylar. Türkmenistandan seminara bu meşhurlygy artýan sport görnüşini hem öz içine alýan «Hanmudo» söweş sungaty federasiýasynyň üç ussady gatnaşdy diýip, «Neýtralnyý Turkmenistan» gazeti habar berýär.

Kabaddiniň meşhurlygynyň barha artýandygyny bu hindi oýnunyň Aziýa oýunlary ýaly iri sport çäreleriniň maksatnamasyna goşulmagy hem subut edilýär. Şu ýyl kabaddiniň Halkara harby sport geňeşi (CISM) tarapyndan geçirilen ýaryşlara goşulmagy hem möhüm waka boldy.

Türkmenistan 2017-nji ýylda CISM-e agza boldy we eýýäm iki ýyldan soň Hytaýyň Uhan şäherinde geçirilen Bütindünýä tomusky harby oýunlarynda ilkinji gezek ýurduň milli ýygyndy topary çykyş etdi. Şonda türkmen harby gullukçylary dzýudo we göreş boýunça bäsleşdiler. Şu ýylyň aprel aýynda Eýranda CISM-niň nobatdaky toplumlaýyn harby oýunlary geçiriler, bu ýerde Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hem gatnaşmagynda ilkinji gezek kabaddi boýunça ýaryşlar guralar.

Seminaryň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň ählisine olaryň ýokary hünär derejeli eminligini tassyklaýan şahadatnamalar gowşuryldy. Şahadatnama mynasyp bolanlaryň hatarynda «Hanmudo» federasiýasynyň başlygy Orif Buharakow, Federasiýanyň baş sekretary Guwanç Gulgeldiýew we Mary welaýatyndan kabaddi mekdebiniň wekili Nagmat Hojamämmedow bar. Olara gowşurylan şahadatnamalar halkara kabaddi ýaryşlarynda, şol sanda CISM tarapyndan geçirilýän ýaryşlarda eminlik etmek hukugyny berýär.

Nusgawy kabaddiden başga-da, onuň kenarýaka görnüşi boýunça hem ýaryşlar bardyr. 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Eýranda kenarýaka kabaddisi boýunça dünýä çempionaty geçiriler we oňa Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Häzirki wagtda «Hanmudo» federasiýasy 27 – 29-njy fewral aralygynda Aşgabatda geçiriljek uniwersal söweş boýunça Türkmenistanyň çempionatyna taýýarlyk görýär. Bäsleşikden öň türkmen wekiliýeti Daşkentde geçiriljek Aziýanyň el söweşi federasiýasynyň hasabat-saýlaw maslahatyna gatnaşar.