AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

21.08.2023

Türkmen pälwanlary Buharestde geçirilen halkara ýaryşda üç medal gazandylar

17 — 20-nji awgust aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde erkin we grek-rim göreşleri boýunça «Ion Kornianu we Lidaslau Simon» atly halkara ýaryşy jemlendi. Bu ýaryşda türkmen türgenleriniň 14-si ýeňiş üçin göreş düşekçesine çykdylar.

Erkin göreş boýunça ýaryşlarda ildeşlerimiziň ikisi ýygyndy toparymyza altyn we kümüş medallary getirmegi başardylar. 92 kilogram agram derejesinde göreşen Döwletmyrat Orazgylyjow ýüzbe-ýüz bolan garşydaşlarynyň ählisinden rüstem çykdy we altyn medal aldy.

79 kilograma çenli agram derejesinde bäsleşen Gurbanmyrat Öwezberdiýew bolsa hormat münberiniň ikinji basgançagynça ornaşdy.

Grek-rim göreşinden 55 kilogram agram derejesinde çykyş eden Umit Durdyýew tapawutlandy. Türkmen türgeni ýaryşyň altyn medalyna eýe boldy.

Ýaryşa gatnaşan türkmen toparyna tälimçilerden hem-de türgenlerden başga-da, halkara derejeli eminleriň hem biriniň wekilçilik edendigini ýatladýarys.