AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

Habarlar

«PSŽ» «Barselonany» ýeňdi we ÝÇL-iň ýarym finalyna çykdy

Fransiýanyň «PSŽ» kluby ÝÇL-iň çärýek finalynyň jogap oýnunda myhmançylykda Ispaniýanyň «Barselona» toparyny uly hasapda ýeňdi. Barselona şäherindäki «Olimpiýa» stadionynda geçen oýun 1:4 hasabynda myhmanlaryň peýdasyna tamamlandy.

Ýeňijileriň düzüminde Usman Dembele (40), Witinýa (54) we Mbappe (61, 89) tapawutlandy. «Barselonanyň» ýeke-täk goluny 12-nji minutda Rafinýa geçirdi. Şeýlelikde, «PSŽ» bu ýeňiş arkaly ÝÇL-iň ýarym finalyna ýollanma aldy. Çärýek finalyň deslapky oýnunda «PSŽ» öz öýünde 2:3 hasabynda ýeňlişe sezewar bolupdy.

Günüň ikinji oýnunda «Borussiýa» öz öýünde «Atletikony» 4:2 hasabynda utdy. Oýun Dortmund şäherinde geçirildi.

Ýer eýesiniň düzüminde Ýuliýan Brandt (34), Ian Matsen (39), Niklas Fýullkrug (71) we Marsel Zabitser (74) tapawutlandy. «Atletikonyň» gollary bolsa Mats Hummelsiň (awtogol, 49) we Anhel Korreanyň (64) adyna ýazyldy. Madridde geçen deslapky oýun 2:1 hasabynda «Atletikonyň» ýeňşi bilen tamamlanypdy.

Şeýlelikde, «Borussiýa» öz taryhynda ikinji gezek ÝÇL-iň ýarym finalyna çykdy. Dortmund şäherine wekilçilik edýän topar mundan ozal 2021/13-nji ýylky möwsümde ýaryşyň finalyna çykyp, aýgytlaýjy oýunda «Bawariýadan» asgyn gelipdi.

ÝÇL-iň 2023/24-nji ýylky möwsüminiň finaly 1-nji iýunda «Uembli» stadionynda geçiriler. Turniriň häzirki çempiony Angliýanyň «Mançester Siti» toparydyr.

17.04.2024
«Galkan» halkara hokkeý ýaryşynyň üçünji tapgyrynda Eýranyň toparyny uly hasapda ýeňdi

«Galkan» hokkeý kluby Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşynyň üçünji tapgyrynda hem uly hasapda ýeňiş gazandy. Andreý Makarowyň we Meýlis Kulyýewiň şägirtleri Eýranyň «Ice Box» toparyny 13:1 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Bu «Galkanyň» bassyr üçünji uly hasapdakuy ýeňşidir. Türkmen topary birinji tapgyrda Bahreýniň adybir toparyny 8:1 hasabynda ýeňen bolsa, ikinji tapgyrda «Oman Nations» klubuny 15:1 hasabynda utdy.

Bu ýeňişden soňra «Galkan» utuklarynyň sanyny 9-a ýetirip, «A» toparçada liderligini dowam etdirýär.

«Galkan» indiki oýnuny ertir Özbegistanyň «Feniks» topary bilen geçirer. Duşuşyk Aşgabat wagty bilen sagat 10:00-da başlanar.

4-nji tapgyryň oýunlarynyň tertibi:

18-nji aprel, 4-nji tapgyr

«А» toparça

10:00 «Galkan» (Türkmenistan) – «Feniks» (Özbegistan)
13:00 «Oman Khanjars» (Oman) – «Ice Box» (Eýran)

«В» toparça

10:00 «Wolat» (Belarus) – «Orhis-Kazan» (Russiýa)
13:00 «Team Türkiye» (Türkiýe) – «Dordoý» (Gyrgyzystan)

17.04.2024
Aşgabatda Halkara hokkeý ýaryşynyň ikinji tapgyry başlar

Şu gün, 16-njy aprelde, halkara hokkeý ýaryşynyň ikinji tapgyry Aşgabatdaky Gyşky sport sport toplumynyň buz meýdançasynda başlaýar. Oýun güni programmasy 4 oýny öz içine alýar:

16-njy aprel, 2-nji tapgyr

Topar "A"

  • 10:00 “Galkan” (Türkmenistan) - “Oman” (Oman)
  • 13:00 “Bahreýn” (Bahreýn) - “Buz gutusy” (Eýran)

"B" topary

  • 10:00 “Volat” (Belarus) - “Team-Turkiye” (Türkiye)
  • 13:00 “Akmola” (Gazagystan) - “Dordoi” (Gyrgyzystan)

Ýaryşa iki topara bölünen 10 klub gatnaşar. “A” topary: “Galkan” (Türkmenistan), “Bahreýn buz hokkeý kluby” (Bahreýn), “Ice Box Iran Mall” (Eýran), “Oman Nationals” (Oman) we “Feniks” (Özbegistan). “B” topary öz içine alýar: “Volat” (Belarusiýa), “Akmola” (Gazagystan), “Dordoi” (Gyrgyzystan), “ADIHIC-Kazan” (Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasy), “Team-Turkiye” (Türkiýe) .

Oýnuň ilkinji gününde Türkmenistanda sekiz gezek çempion bolan “Galkan” Bahreýn toparyny 8: 1 hasaby bilen ynamly ýeňdi. “A” toparyň başga bir oýnunda özbek "Feniks" topary “Oman” milli ýygyndy toparyny 11: 3 hasaby bilen ýeňdi.

“B” toparçada ilkinji ýeňişleri “Akmola” (Gazagystan) we “ADIHIC-Kazan” (Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasy) gazandy. Gazaklar “Team-Turkiye” toparyny (Türkiýe) 5: 3 hasabynda ýeňdi, ruslar Gyrgyzystandan “Dordoi” klubyny 8: 3 hasabynda ýeňdi.

 

16.04.2024
21 ýaşly Litwaly Mikolas Alekna disk zyňmakda dünýä rekordyny täzeledi

Litwaly Mikolas Alekna disk zyňmakda 38 ýyllyk dünýä rekordyny täzeledi. ABŞ-da geçirilen “Oklahoma Throws Series” ýaryşynda 21 ýaşly türgen 74,35 metre diski zyňdy we şeýlelik bilen Germaniýaly Ýurgen Şultyň rekordyndan öňe geçdi (74.08 m, 1986).

Aleknanyň bäşinji synanyşygy rekord boldy. Bir hepde öň kesgitlenen şahsy irekordyny 3 metr geçendigini bellemelidiris.

Bu ýaş türgen üçin ilkinji ýeňiş däl. 2022-nji ýylda ol Ýewropa çempionatynda disk zyňmak iň ýaş medalçy bolup, kümüş medala eýe boldy. 2023-nji ýylda bolsa Dünýä çempionatynda bürünç medala eýe boldy.

Mikolas Aleknanyň iki gezek Olimpiýa çempiony bolan Wirgilijus Aleknanyň oglulygyny göz öňünde tutsak onuň bu ýeňişleri geň däl. Wirgiliýus Alekna Sidneý 2000 we Afiny 2004 Olimpiýa oýunlarynyň ýeňijisi we henizem taryhda ikinji orny eýeleýär (73,88 m).

16.04.2024
Ýagşymyradow Nedonyň üstünden gazanylan ýeňişden soňra Türkmenistana dolanýar

Ýarym agyr agramda çykyş edýän türkmenistanly MMA türgeni Döwletjan Ýagşymyradow PFL 2 turnirinde sloweniýaly Jeýkob Nedonyň üstünden gazanylan ýeňişden soňra ata watanyna dolanýar.

Ýeri gelende ýatlatsak, Ýagşymyradow — Nedo söweşi 13-nji aprelde Las-Wegas (ABŞ) şäherinde geçirildi. Tutluşykda türkmen türgeni eýýäm deslapky raundda tehniki nokaut arkaly ynamly ýeňiş gazandy.

Döwletjan Ýagşymyradow «Turkish Airlines» awiakompaniýasynyň uçary bilen Türkmenistana geler. Türkmenistanyň sport abraýyny mynasyp goraýan Döwletjan Ýagşymyradowyň Aşgabadyň Halkara howa menzilinde hormat bilen garşylanmagyna garaşylýar.

Häzirki wagtda Döwletjan Ýagşymyardowyň hasabynda 22 ýeňiş, 7 ýeňliş we 1 deňlik bar. Döwletjan bassyr 4 tutluşyk bäri ýeňiş gazanyp gelýär.

16.04.2024
Türkmenistanda ýazky at ýaryş möwsümi başlandy

Ýazky at ýaryş möwsüminiň açylyşy Türkmenistanyň Mary welaýat atçylyk toplumynda geçirildi. Ýaryşa ýurduň ähli künjeginden 3 we ondan uly ýaşly 100-den gowrak Ahal Teke atlary gatnaşdy. Jemi dokuz ýaryş geçirildi.

Açylyş maksatnamasynda meşhur tans we folklor toparlarynyň, bagşy we pop aýdymçylarynyň,sport türgenleriň çykyşlary bilen baýramçylyk konserti boldy.

Bäsleşigiň ahyrynda dokuz ýaryşyň ýeňijilerine baýraklar gowşuryldy.

15.04.2024
«Baýer» öz taryhynda ilkinji gezek Germaniýanyň çempiony boldy

Futbol boýunça Germaniýanyň çempionatynyň 29-njy tapgyrynda «Baýer» öz öýünde «Werderi» 5:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Oýunda hasaby 25-nji minutda penaltiden Wiktor Bonifase açdy. Granit Jaka 60-njy minutda ýer eýeleriniň üstünligini 2 gola çykardy. Soňra bolsa Florian Wirziň het-trigi (68, 83, 90) «Baýere» uly hasapdaky ýeňşi gazandyrdy.

Şeýlelikde, Lewerkuzen şäherine wekiliçilik edýän topar bu ýeňiş arkaly ähli turnirlerdäki ýeňlişsiz ýörişini 43 oýna ýetirdi. Habi Alonsodan tälim alýan topar bu möwsümde ýeňlişiň nämedigini bilmän gelýär. Klub şu möwsümde ähli turnirlerdäki 43 oýnuň 38-sinde ýeňiş gazandy we 5 gezek deň oýnady. Alonsonyň şägirtleri Germaniýanyň Kubogynyň finalyna çykmagy başardylar we Ýewropa ligasynda hem çärýek finalda göreşi dowam etdirýärler. Şeýlelikde, «Baýer» Ýewropanyň top-5 çempionatynyň arasynda iň uzyn ýeňlişsiz seriýa boýunça «Ýuwentusyň» rekordyny gaýtalady.

Habi Alonso 2022-nji ýylyň oktýabryndan bäri «Baýere» tälim berýär. Onuň topar bilen şertnamasy 2026-njy ýylyň tomsuna çenli niýetlenen. Maglumat üçin, bu çempionlyk ispaniýaly hünärmeniň tälimçilik karýerasyndaky ilkinji tituldyr.

«Baýer» 79 utuk bilen çempionatyň tamamlanmagyna 5 tapgyr galanda iň ýakyn garşydaşlary «Bawariýadan» we «Ştutgartdan» 16 utuk arany açyp, wagtyndan öň çempionlygy kepillendirdi. Bu üstünlik toparyň taryhyndaky ilkinji Germaniýanyň çempionlygydyr. «Baýer» şu wagta çenli 5 gezek çempionatda kümüş medala mynasyp bolupdy. Şeýle-de klubyň titullarynyň muzeýinde Germaniýanyň Kubogy (1992/93) we UEFA-nyň Kubogy (1987/88) bar.

15.04.2024
Türkmenistanda haýyr-sahawat maksatly menzilara töleg hyzmatlaryny işe girizmek boýunça çäreler görülýär

Türkmenistanda ýurduň ykdysadyýetiniň pudaklaryna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, şol sanda haýyr-sahawat maksady bilen menzilara töleg etmek hyzmatlaryny işe girizmek boýunça degişli çäreler görülýär. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, bu barada nobatdaky Hökümet mejlisinde wise-premýer H.Geldimyradow döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Hasabatda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň goldaw bermeginde birnäçe döwletlere ynsanperwerlik kömeginiň berlendigi, şunuň bilen baglylykda, Gaznanyň adyna daşary ýurtlardan, şeýle hem BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasyndan hoşallyk hatlarynyň gelip gowşandygy barada hem aýdyldy. Bellenilişi ýaly, şol hatlarda döwletleriň we halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmakda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ähmiýetli orny nygtalýar.

Wise-premýer Türkmenistanyň "Senagat" paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan "Senagat töleg" ykjam programma üpjünçiliginde ýurduň raýatlarynyň haýyr-sahawatlaryny nagt däl görnüşinde töleg etmek hyzmatyny girizmek baradaky teklip barada habar berdi.

Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň alyp barýan haýyr-sogaply işlerini aýratyn belledi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow raýatlaryň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna meýletin haýyr-sahawat serişdelerini sanly ulgam arkaly tölemek baradaky teklibi goldap, wise-premýere bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

14.04.2024
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

12-nji aprelde Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Duşuşyga Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri D.Baýramow, Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministri S.Aleýnik, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriň orunbasary, Daşary işler ministri M.Nurtleu, Gyrgyzystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Ž.Kulubaýew, Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.Lawrow, Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministri S.Muhriddin, Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri B.Saidow, Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Safarýan, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Muhammetdurdiýew, GDA-nyň Baş sekretary S.Lebedew gatnaşdylar.

Dar düzümdäki duşuşykda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary halkara gün tertibindäki wajyp meseleler we Arkalaşygyň meýdançasyndaky özara gatnaşyklar barada pikir alyşdylar. Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň indiki mejlisiniň geçiriljek senesi we ýeri barada çözgüde gelindi we ony 2024-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Moskwada geçirmek meýilleşdirildi.

Giňişleýin düzümdäki duşuşykda wekiliýetleriň ýolbaşçylary GDA agza ýurtlara ugradylýan wekiliýetleriň hukuk ýagdaýy baradaky Konwensiýanyň taslamasyna garamak ýaly birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň agzalary agzalan resminamany golladylar.

Konwensiýany baglanyşmagyň maksady Arkalaşyga agza ýurtlaryň wekiliýetleriň saparlaryny guramagyň amaly meselelerini halkara hukuk derejesinde düzgünleşdirmekden ybaratdyr.

Resminama adalgalar binýadyny, wekiliýetleri ibermegiň we degişli hünärmenleri bellemegiň tertibini kesgitlär, şeýle hem wekiliýet agzalarynyň öz wezipelerini ýerine ýetirmekleri üçin zerur bolan artykmaçlyklary we eldegrilmesizligi düzgünleşdirer.

Daşary işler ministrleri ýakyn iki ýyl üçin GDA-nyň sport paýtagtlaryny kesgitlediler. Hususan-da, 2025-nji ýylda Ganja şäheri (Azerbaýjan Respublikasy) Arkalaşygyň Sport paýtagty derejesini alar, 2026-njy ýylda Almaty şäheri (Gazagystan Respublikasy) GDA-nyň sport merkezine öwrüler.

Şeýle-de mejlisiň barşynda geçen ýyl üçin Arkalaşyga agza ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça Hereketleriň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň netijeleri makullanyldy.

Duşuşykda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna BMG-niň Baş Assambleýasynda synçy derejesiniň berilmeginiň 30 ýyllygy bilen baglanyşykly Beýannama hem gol çekildi.

GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Minsk şäherinde Russiýanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň – Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýedinji duşuşygy geçirildi. Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda döwlet Baştutanlarynyň bu formatdaky ilkinji sammitiniň netijelerini durmuşa geçirmek nukdaýnazaryndan alty taraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar.

Şeýle hem duşuşygyň dowamynda wajyp halkara we sebit meseleleri boýunça pikir alşyldy. Ekologiýa meselelerine we bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň geljegine hem aýratyn üns berildi.

14.04.2024
Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza döwletleriň degişli wekilleri duşuşarlar

Şu ýylyň 15 --- 19-njy apreli günlerinde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza döwletleriň Demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi geçiriler. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, nobatdaky Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew bu halkara çärä görülýän taýýarlyk işleri barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, maslahatyň gün tertibine laýyklykda, guramanyň ýöriteleşdirilen komissiýalarynyň we hemişelik iş toparlarynyň 2023-nji ýyl üçin işleriniň netijelerine seretmek, geljekki ýyllar üçin iş maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşmak, guramany ösdürmegiň strategiýasynyň taslamasyny düzmegiň maksadalaýyklygyny öwrenmek, demir ýol ulgamynda işgärleriň hünär taýýarlygy we okuwlary guramak hem-de beýleki birnäçe ugurdaş meseleleri ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda sebit ähmiýetli halkara ulag geçelgelerini ösdürmekde maksatnamalaýyn işleriň durmuşa geçirilýändigini, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutany Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe şu ýylyň 15 --- 19-njy apreli günlerinde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza döwletleriň

Demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisini ýokary derejede geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

13.04.2024
Türkmen pälwany Ýagşymyradow PFL 2 ýaryşynda sloweniýaly Nedony tehniki nokaut bilen ýeňdi

12-nji aprelden 13-nji aprele geçilýän gijede ABŞ-yň Las-Wegas şäherinde PFL-niň 2024-nji ýyldaky adaty möwsüminiň ikinji ýaryşy geçirildi.

«The Theater at Virgin Hotels» arenasynda geçirilen tutluşyklarda Bellatordan PFL-e geçen türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradow sloweniýaly Jeýkob Nedony ýeňdi.

Tutluşyk birinji raundda türkmen pälwanynyň tehniki nokauty bilen tamamlandy.

34 ýaşly Döwletjanyň bu ýeňşi professional karýerasynda yzly-yzyna dördünji we PFL ýaryşyndaky ilkinji üstünligidir.

13.04.2024
Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory U Insin bilen duşuşdy.

Duşuşykda taraplar häzirki döwürde Sekretariatyň alyp barýan işlerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, şu aýda Sian şäherinde geçirilýän sekretariat geňeşleriniň üçünji tapgyryna gatnaşmak, şu gurluşa gatnaşýan ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň şu ýylyň ikinji ýarymynda geçirilýän ýygnagyna gatnaşmak meseleleri maslahatlaşyldy.

Şeýle hem, türkmen diplomaty duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Hytaý bilen strategiki hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda: Merkezi Aziýa - Hytaý formatynyň çäginde çykyş etdi.

12.04.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9