AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

Habarlar

Täjigistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragynyň ýubileýine bagyşlanyp Aşgabatda geçiriljek halkara foruma çagyryldy

Duşenbede türkmen halkynyň Milli Lideriniň we Täjigistanyň Prezidentiniň gatnaşmaklarynda giňişleýin düzümde geçirilen ikitaraplaýyn gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow:

--- Biz 2024-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda döwlet we Hökümet Baştutanlarynyň Magtymguly Pyragynyň ýubileýine bagyşlanan halkara forumyny geçirmek barada çözgüt kabul etdik. Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan Prezident Emomali Rahmonyň adyna çakylyk haty iberildi --- diýdi hem-de türkmen tarapynyň Täjigistanyň Baştutanynyň bu duşuşyga gatnaşmagyna umyt edýändigini belledi.

Şeýle-de bellenilişi ýaly, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň çäklerinde, 2024-nji ýylyň 17-18-nji maýynda Aşgabatda medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçiriler. Täjik tarapy maslahata, hususan-da, Täjigistanyň medeniýet ministriniň gatnaşjakdygyny tassyklady. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi.

05.04.2024
Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistana resmi sapar bilen bardy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Täjigistan Respublikasyna ugrady. Bu barada TDH habar berýär.

Bellenilişi ýaly, Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagy resmi adamlar ugratdylar.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň uçary birnäçe wagtdan soň, iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Duşenbe Halkara howa menziline gondy.

Bu ýerde düşelen haly ýodajygynyň ugrunda Hormat garawuly nyzama düzüldi. Howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowy Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda we beýleki resmi adamlar garşyladylar. Myhmansöýerligiň asylly däbine görä, Gahryman Arkadaga gül desseleri gowşuryldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 2023-nji ýylyň maý aýynda Täjigistana bolan döwlet saparynyň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklar aýratyn ähmiýete eýedir. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Prezident Emomali Rahmon bilen şu gezekki duşuşygy uzak möhletleýin, özara bähbitlilik esasynda guralýan netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam eder.

04.04.2024
Türkmenistan Sport teleýaýlymynda “Çelsi” bilen “Mançester Unitedunaýted”-iň arasyndaky oýny göni efirde görkeziler

4-nji aprelde premýer-liganyň 31-nji tapgyrynda “Çelsi” - “Mançester Unitedunaýted” oýny bolar. Oýun Aşgabat wagty bilen 00:10-da başlaýar. Türkmenistan Sport teleýaýlymy duşuşygy göni efirde görkezer.

Iki klub hem kyn günleri başdan geçirýär we möwsümiň ahyrynda ilkinji 4-lige girip bilmez. Çelsi çuňňur krizise sezewar boldy - ýeňilişsiz tapgyrlara garamazdan, turnir tablisasynda bary-ýogy 12-nji orny eýeleýär. Londonlylar 2020-nji ýyldan bäri “Mançester Unitedunaýted” bilen baş oýnunda ýeňiş gazanyp bilmediler.

Çelsi yzly-yzyna ikinji gezek kynçylykly möwsüminde. 29 tapgyrdan soň London kluby bary-ýogy 40 oçko gazandy. Soňky tapgyrda Maurisio Poçettinonyň topary janköýerleriň lapykeçligine “Burnley” bilen duşuşykda şowsuzlyga uçrady (2: 2).

“Mançester Unitedunaýted” altynjy orunda durýar, ýöne ilkinji bäşligiň arasyndaky tapawut diýseň möhüm - 9 oçko. Soňky 10 oýunda olar premýer-ligada iki gezek ýeňlişe sezewar boldy -  Fulhamdan (1: 2) we Mançester Siti (1: 3).

04.04.2024
Aşgabatda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy kabul edildi

Şu gün — 2-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Zeýnal Gajiýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Bu barada ministrligiň resmi saýtynda habar berildi.

Habarda bellenilişi ýaly, taraplar Türkmenistan bilen MHG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesini bellediler. Şeýle-de Türkmenistan tarapyndan bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuklaryny üpjün etmek, adam söwdasyna garşy göreşmek meseleleriniň abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde garalýandygy bellenildi.

Taraplar «Türkmenistanyň Hökümetiniň Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde 2023-nji ýylda durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän taslamalaryň Meýilnamasynyň» üstünlikli durmuşa geçirilendigini kanagatlanma bilen nygtadylar.

2024-nji ýyldaky çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmagyň çäginde Türkmenistannyň Hökümetiniň we MHG-niň bilelikdäki taslamalaryny ýakyn geljekde durmuşa geçirmegiň meselelerine garaldy. Mundan başga-da, gepleşikleriň barşynda 2019 — 2024-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli meýilnamasyna laýyklykda ýurtda raýatlygy bolmadyk adamlary aradan aýyrmak boýunça ulgamlaýyn işleriň alnyp barylýandygy dogrusynda durulup geçildi. Raýatlygy bolmadyk adamlaryň sanyny azaltmak we onuň öňüni almak ugrunda Türkmenistanda alnyp barylýan işleriň ähmiýetini bellemek bilen, Türkmenistanyň bosgunlar, raýatlygy bolmadyk adamlar we migrantlar bilen baglanyşykly meseleleri milli we halkara derejesinde çözmek baradaky borçnamalaryna wepalydygy mälim edildi.

Mundan başga-da, hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny işjeňleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýlip, habarda bellenilýär.

03.04.2024
ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň wise-prezidenti bilen duşuşyk geçirildi

Şu gün, 2-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasynyň wise-prezidenti Reýnhold Lopatka bilen duşuşdy. Bu barada ministrligiň resmi saýtynda habar berildi.

Habarda bellenilişi ýaly, taraplar soňky döwürde Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasynda energiýa howpsuzlygy, ulag aragatnaşygy we ekologiýa howpsuzlygy ýaly möhüm ugurlar boýunça gatnaşyklaryň okgunly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen bellediler.

Taraplar Türkmenistanyň ÝHHG-niň Parlament Assambleýasy, Milli azlyklar boýunça Ýokary Komissarynyň edarasy, Demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasy ýaly düzüm birlikleri bilen netijeli gatnaşyklarynyň ep-esli işjeňleşendigini beýan etdiler.

Parlament diplomatiýasynyň barha berkeýän orny barada aýtmak bilen, taraplar Türkmenistanyň Mejlisiniň we ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň häzirki ýagdaýyny, geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar parlamentara gepleşikleri we halkara bilermenleri bilen pikir alyşmalary höweslendirmek maksady bilen, ýurtda tematiki seminarlarydyr maslahatlary bilelikde geçirmegiň oňyn tejribesini dowam etdirmek isleýändiklerini mälim etdiler diýlip, habarda aýdylýar.

03.04.2024
Ýagşymyradow – Nedo söweşine 10 günden az wagt galdy

Türkmen MMA türgeni Döwletjan Ýagşymyradow 12-nji aprelde Las Wegasda bolýan "PFL 2" turnirinde Sloweniýaly Jeýkob Nedo garşy söweşer.

Ýagşymyradow soňky söweşi 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda "Bellator 300" turnirinde Maseý Rozanskiýe garşy bolupdy. Bu söweşde Döwletjan emin agzalarynyň karary esasynda ýeňiji diýip yglan edildi. Onuň hasabynda 21 ýeňiş, 7 ýeňiliş we 1 deňlik bar.

Nedonyň soňky söweşi 2023-nji ýylyň dekabr aýynda "PFL Europe 4" turnirinde Saýmon Pawele garşy bolupdy. Söweş iki round dowam edip Jeýkobyň nakauty bilen tamamlandy. Onuň hasabynda 8 ýeňiş we 1 ýeňiliş bar.

03.04.2024
Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Mowlamow Pakistanyň Prezidenti Asif Ali Zardari tarapyndan kabul edildi. Bu barada türkmen diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugy habar berdi.

Duşuşykda Atajan Mowlamow, Asif Ali Zardariniň ikinji gezek ýokary wezipä bellenilmegi bilen baglanyşykly Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň adyndan döwlet baştutanyna gutlaglar we iň gowy arzuwlar bilen ýüzlendi.

Taraplar döwletara gatnaşyklarynyň dürli ugurlaryny öz içine alýan Türkmen-Pakistan gatnaşyklarynyň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ruhunda özara hormat, deňlik we özara peýdaly hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde ösýändigi nygtaldy.

Duşuşygyň ahyrynda Prezident Asif Ali Zardari Pakistanyň Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berýändigini we olaryň mundan beýläk hem ösdürilmegine we iki ýurduň halklarynyň bähbidi üçin ähli ugurlarda güýçlenmegine gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

02.04.2024
Türkmenistanyň agyr atletikaçylary 2024-nji ýylda Phuketde geçiriljek dünýä çempionatynda başlar

Türkmenistan toparynyň hem gatnaşan Taýlandyň Phuket şäherinde başlanan agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna 109 ýurtdan 450-den gowrak türgen ýygnandy.

Dünýä çempionaty 2024-nji ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlarynyň iň soňky saýlama çäresidir. Bu ýaryşyň netijelerine görä iň soňky dünýä reýtingi dörediler - her agram kategoriýasyndaky iň oňat 10 türgen Pariža ygtyýarnama alar.

Bäsleşige Türkmenistan milli ýygyndysyna 9 türgen gatnaşýar.

Aýal-gyzlar toparyna Kristina Şermetowa (59 kg çenli) we Anamdan Rustamowa (81 kg çenli) girdi.

Erkekler topary: Seýitjan Mirzaýew (61 kg çenli), Bunýad Raşidow we Bektimur Reýimow (ikisi hem 73 kg çenli), Maksad Meredow (81 kilograma çenli), Gaýgyzyz Toraýew we Şatlyk Şohradow (ikisi hem 89 kg çenli), Dawranbek Hasanbaýew we Şahzadbek Matýakubow (102 kg çenli) we Hojamuhammet Toýçiýew ​​(109 kg-dan gowrak).

Türkmen türgenleriniň ilkinjisi 2-nji aprelde Dünýä çempionatynyň platformasynda Mirzaýew (61 kg çenli) bolar; bir gün soň Şermetowa dünýä çempionatynda 59 kilograma çenli aýallaryň agram derejesinde başlar. 4-nji aprelde Raşidow we Reimow (ikisi hem 73 kilograma çenli) ýaryşda bäsleşer, 6-njy aprelde Meredow (81 kilograma çenli), Toraýew we Şohradow (ikisi hem 89 kg çenli) baýrak ugrunda bäsleşer.

8-nji aprelde Hasanbaýew we Matýakubow (102 kilograma çenli) çykyş eder, 9-njy aprelde Rüstamowa 81 kilograma çenli agram derejesinde aýallar üçin, iň soňky güni bolsa 11-nji aprelde Toýçiýew ​​(109 kg-dan gowrak) çykyş eder. ) medallar we Olimpiýa kwalifikasiýasy üçin göreşer.

02.04.2024
Türkmenistan zenan dzýudoçylaryň arasynda Uly tuwulga ýaryşlaryndaky ilkinji medalyny gazandy

Türkmenistanly dzýudoçy Maýsa Perdäýewa Türkiýäniň Antalýa şäherinde geçirilen Uly tuwulga ýaryşynda üstünlikli çykyş etdi. Ezber türgen gyz bu ýaryşda hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdy.

«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň ýazmagyna görä, 57 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Maýsa 33 ülkä wekilçilik eden 44 türgeniň arasynda saýlanmagy başardy. 19 ýaşly talyp türgen bürünç medala barýan ýolda bäş ýeňiş gazandy.

Halkara ýaryşlarda ozal hem birnäçe üstünligi bolan ildeşimiz üçünji orny fransiýaly Faize Mokdar bilen paýlaşdy. Bu agram derejesinde altyn medaly dünýäniň iki gezek çempiony, kanadaly türgen Kriste Deguçi, kümüş medaly bolsa geçen ýyl Abu-Dabi we Tokio şäherlerinde geçirilen Uly tuwulga ýaryşynyň çempiony, braziliýaly dzýudoçy Jessika Lima gazandy. Antalýadaky ýaryşda altyn medalyň eýesine 4 müň, kümüş medal gazanan türgene 2 müň 400, bürünç medal gazanan dzýudoça bolsa 1 müň 200 ýewro pul baýragy berildi.

Şeýlelikde, Maýsa Perdäýewa Dünýä çempionatyna we Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin utuk berýän abraýly ýaryşlarda medal gazanan türkmenistanly türgenleriň ikinjisi boldy. Geçen ýylyň dekabr aýynda türkmenistanly dzýudoçy Hekim Agamämmedow hem Tokio Uly tuwulga ýaryşynda 66 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medal gazanypdy.

Zenan babatynda aýdylanda bolsa, Maýsa Perdäýewiň Uly tuwulgalarda medal gazanan ilkinji türkmenistanly zenan türgen bolandygyny aýtmak gerek. Mundan ozal bu tapgyrda iň ýokary netijäni 2014-nji ýylda Baku Uly tuwulgasynda Gülbadam Babamyradowa görkezip, ol ilkinji bäşlige girmegi başarypdy.

01.04.2024
Türkmenistanda «Ýüpek ýoly» halkara awtorallisi geçirilip bilner

Türkmenistanda ralli-reýd boýunça dünýäniň iň iri ýaryşy bolan «Ýüpek ýoly» halkara awtorallisi geçirilip bilner.

Bu mesele Aşgabatda taslamanyň wekiliýeti bilen geçirilen duşuşykda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy Allaberdi Saparow taslamany ösdürmegiň direktory Sergeý Tukmanow we taslamanyň ýolbaşçysynyň birinji orunbasary Wiktor Sokolow bilen ýurtda halkara ralli ýaryşyny guramak bilen baglanyşykly möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Hususan-da, ýaryşyň geçjek ugruny işläp düzmek, gatnaşyjylaryň howpsuzlygyny, lukmançylyk kömegini üpjün etmek we ýaryşlaryň geçirilýän wagtynda aragatnaşygy guramak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýaryşy şu ýylyň 9 – 15-nji sentýabry aralygynda guralmagy meýilleşdirilýär.

«Ýüpek ýoly» halkara awtorallisi taslamasynyň taryhy 2009-njy ýyldan başlaýar. Ol diňe bir Russiýanyň sebitlerini däl, eýsem, Ýewraziýa ýurtlaryny hem öz içine alýar. Ýaryş Russiýa, Türkmenistan, Hytaý, Gazagystan we Mongoliýa ýaly ýurtlaryň çäginden geçýär.

Taslamanyň esasy hyzmatdaşlary «Gazprom» AGPJ hem-de Hytaýyň awtoulag we motosiklet sporty federasiýasy çykyş edýär

Ozal Türkmenistanda «Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisi üstünlikli geçirilipdi.

01.04.2024
Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilen güni mynasybetli geçirilýän maslahata gatnaşyjylara

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmeginiň üç ýyllygy, şeýle hem «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň ynsanperwerlige esaslanýan taryhy başlangyçlary: howandarlygyň we çagalara mähirli garaýşyň nusgalyk tejribesi» atly maslahatyň öz işine başlamagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Türkmen halky uzak taryhy döwürlerden bäri nesilleriň beden we ruhy sagdynlygyna, maşgala däplerine, edep-ekrama, adamkärçilige, pähim-paýhasa, zähmete uly ähmiýet berip gelýär. Merdana ata-babalarymyz bu mukaddes ýörelgeleri asyrlaryň dowamynda kämilleşdirip, baýlaşdyryp, nesillerden-nesillere geçiripdirler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biz köklerini müňýyllyklardan alyp gaýdýan, agzybirligimiziň, pähim-paýhaslylygymyzyň, maşgala we terbiýe mekdebimiziň binýadyna öwrülen milli däplerimizi mynasyp dowam etdirýäris.

Ynsanperwerlik, mätäji goldamak ýaly milli ýörelgelerimize eýermek bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan ata-enesiniň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň howandarlygyndan galan çagalaryň we ýetginjekleriň aýratyn alada bilen gurşalyp alynmagy, olaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi ugrunda alnyp barylýan işler ýaş nesliň abadan, bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, kämil şahsyýetler hökmünde kemala gelmegine gönükdirilendir.

Hormatly adamlar!
Eziz watandaşlar!

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Garaşsyz Watanymyzda halkymyzyň yrylmaz döwletliligi, rysgalynyň bollugy, niýetiniň-päliniň bolsa diňe ýagşylyga ýugrulandygy üçin ynsan kalplary şatlyga we buýsanja beslenýär. Şu ýörelgelere eýerip, biz ýaşlarymyzda adamzadyň bagtly ýaşaýşy üçin iň gerekli bolan asyllylyk, medeniýetlilik, edep-ekramlylyk, ynsanperwerlik, birek-birege goldaw bermek ýaly häsiýetleri terbiýeleýäris. Halkymyz asyrlarboýy öz nesline aýratyn alada we mähir bilen garap, olara iň oňat zatlary bagyş edipdir. Biz Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezini ulanmaga berdik. Munuň özi hemaýata mätäç çagalara kömek etmek boýunça alnyp barylýan işleri has-da giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Gaznanyň döredilen gününden bäri saglygy goraýyş merkezlerinde howandarlyga mätäç näsag çagalara ýüzlerçe operasiýalar geçirildi. Çagalara we ýetginjeklere hossarlyk etmegiň, olary aýratyn üns-alada bilen gurşap almagyň ähmiýeti örän uludyr. Şonuň üçin Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň we gaznanyň ýanynda Ýaşulular geňeşiniň döredilmegi milli däplerimize görä çagalary goldamakda, goramakda, olara howandarlyk etmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Döwletimiz geljekde-de ýurdumyzyň kanunçylygyna laýyklykda, çagalary durmuş taýdan goldamak babatda beýleki köp sanly çäreleri işläp taýýarlamagy maksat edinýär. Çünki çagalaryň bagtyýarlygy Watanymyzyň buýsanjydyr. Biziň amala aşyrýan her bir işimiz, belent tutumlarymyz köňüllerimiziň guwanjy bolan şadyýan çagalarymyzyň bagtly geljegine gönükdirilendir.

Hormatly watandaşlar!

Türkmenistan bütin dünýäde bagtly çagalygyň, çagalaryň iň arzyly islegleriniň hasyl bolýan ýurdy hökmünde tanalýar. Daşary ýurtly wekilleriň Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň alyp barýan işine berýän ýokary bahasy döwletimiziň ynsanperwer syýasatynyň üstünliklere beslenýändigini görkezýär. Ýurdumyzyň halkara derejedäki şeýle abraý-mertebesiniň sakasynda bolsa adam hakynda edilýän aladalar, çagalary goramak babatda alnyp barylýan oňyn döwlet syýasaty dur. Döwletimiziň howandarlyga mätäç çagalara berýän hemmetaraplaýyn kömek-goldawy çaganyň bähbitlerine gönükdirilýär.

Watanymyzyň röwşen geljegi bolan çagalar geljekde-de döwletimiz tarapyndan uly mähir-alada bilen gurşalyp alnar. Mähriban çagalarymyz we ýaşlarymyz arkasynda dag ýaly döwletimiziň durandygyny, olaryň geljegi hakyndaky aladalaryň bir pursat hem ýatdan çykarylmaýandygyny duýup ýaşamalydyrlar.

Hormatly adamlar!
Eziz watandaşlar!

Sizi Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmeginiň üç ýyllygy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, abadan durmuş, Garaşsyz Watanymyzyň gülläp ösmegi, geljegimiz bolan ýaş nesillerimiziň bagtyýar durmuşda sagdyn ösüp ulalmaklary ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

29.03.2024
“Arkadag” oýunçylary “Ahal” oýunçylary Türkmenistan futbol çempionatynda kabul eder

Täze  “Arkadag” şäheriniň futbolçylary, Türkmenistan futbol çempionatynyň 4-nji tapgyrynyň oýnunda Änew şäherinden “Ahal” bilen oýnar. Duşuşyk 30-njy martda “Arkadag” stadionynda geçiriler.

“Arkadag” 2 ligada 6 oçko toplap, esasy liganyň sanawynda üçünji orunda, “Ahal” üç oýundan soň 9 oçko bilen birinji ýerde durýar.

“Arkadag” bilen “Ahal” arasyndaky oýun ýerli wagt bilen 17:00-da başlar. Duşuşyga Çarymurad Kurbanowyň ýolbaşçylygyndaky eminler topary ýolbaşçylyk eder.

29.03.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9