AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

Habarlar

ITF-yň Prezidenti Türkmenistanyň tennis boýunça başarnyklaryna ýokary baha berdi.

Halkara tennis federasiýasynyň (ITF) prezidenti David Haggerty Aşgabatda saparynda, Türkmenistanyň tennis başarnyklaryna we bu sportuň ýurtda ösmeginiň geljegine ýokary baha berdi.

Haggerty-nyň aýtmagyça, saparynyň maksady Türkmenistanda tennis ösdürmegiň we berkitmegiň ýollaryny işläp düzmekdi. Tennis infrastrukturasynyň, ýagny tennis meýdançalarynyň, tälimçileriň we türgenleriniň ýokary derejesini  belläp, ýurtda tennisiň mundan beýläk-de ösmegi üçin indiki ädim ätmegiň zerurdygyny aýtdy.

“Olimpiýa şäherçesinde tennis üçin ajaýyp şertler bar. Şeýle ajaýyp sport desgalarynyň esasynda tennisi diňe  ýurduň içindäki ornuny berkitmek bilen çäklenmän, eýsem dünýä derejesinde meşhurlyk gazanmak üçin halkara ýaryşlaryny hem geçirip boljakdygyna ynanýaryn "- diýip Haggerty aýtdy.

Ol geçen ýyl Türkmenistanda 12 ýaşa ýetmedik oglan-gyzlaryň arasynda Merkezi Aziýa tennis çempionatynyň üstünlikli guralandygyny ýatlatdy, bu ýurduň ýokary derejeli ýaryşlary geçirmekdäki mümkinçiliklerini görkezdi. ITF-iň başlygy Türkmenistanda has köp tennis çäresini geçirmek, dünýäniň öňdebaryjy tennisçileriniň ünsüni çekimek bilen olaryň ýerli oýunçylara goldaw getirjekdigini belledi.

Saparyň dowamynda David Haggerty Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşdy we Türkmenistanyň ýolbaşçysyna ITF şahadatnamasyny gowşurdy.

Nowak Jokowiç ýa-da Rafael Nadal ýaly dünýä tennis ýyldyzlarynyň Türkmenistanda oýnamak mümkinçiligi baradaky soraga Haggerty: “Iň ýokary derejeli halkara ýaryşlary geçirilse, elbetde bu mümkin. Dünýäniň iň gowy oýunçylaryny özüne çekip biljek saýlama ýaryşlary guramak üçin ähli zerur infrastruktura bar. Türkmenistan uly tennis başarnygyna we zehinli oýunçylaryna eýe ýurt. "-diýdi.

28.03.2024
Serdar Berdimuhamedowa Halkara tennis federasiýasynyň güwänamasy gowşuryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Halkara tennis federasiýasynyň prezidenti (HTF) Dewid Haggertini we Aziýanyň tennis federasiýasynyň prezidenti (ATF) Ýuriý Polskini kabul etdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Bellenilişi ýaly, myhmanlar döwlet Baştutanyna wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, HTF-niň we ATF-niň Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýändiklerini tassykladylar.
Jenap Dewid Haggerti Türkmenistanda sporty ösdürmek babatda uly üstünlikleriň gazanylandygyny belläp, Prezident Serdar Berdimuhamedowa Halkara tennis federasiýasynyň güwänamasyny gowşurdy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow myhmanlary mähirli mübärekläp, HTF-niň güwänamasynyň gowşurylandygy üçin minnetdarlyk bildirdi we muňa Türkmenistanda tennisi ösdürmek hem-de wagyz etmek boýunça toplumlaýyn ulgamy döretmäge, uzak geljege gönükdirilen syýasatyň halkara derejede ykrar edilmegi hökmünde baha berýändigini belledi.

Döwlet Baştutanynyň nygtaýşy ýaly, HTF-niň we ATF-niň ýolbaşçylarynyň şu saparyna Türkmenistanyň tennis taryhynda möhüm waka hökmünde garalýar. Myhmanlaryň Aşgabatda bolýan wagtynda Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň wekilleri bilen duşuşmaga hem-de hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga, ýurduň tennis ulgamlary bilen tanyşmak üçin giň mümkinçilikler dörediler. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Serdar Berdimuhamedow saparyň netijeleriniň Halkara tennis federasiýasy bilen gatnaşyklary ösdürmäge täze itergi berjekdigine we Türkmenistanda tennis sportuny wagyz etmäge goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.

Bellenilişi ýaly, soňky ýyllarda Türkmenistanda sportuň tennis görnüşi uly ösüşe eýe boldy, onuň bilen meşgullanýan ýaşlaryň sany barha artýar. Türkmenistanyň Tennis federasiýasy 1993-nji ýyldan bäri Halkara tennis federasiýasynyň (HTF), 2001-nji ýyldan bäri bolsa Aziýanyň tennis federasiýasynyň (ATF) agzasy bolup durýar. Türkmen tälimçileri üçin okuw maslahatlaryny guramakda özara hyzmatdaşlyk edilýär. Halkara çagalar we ýetginjekler ýaryşlary geçirilýär. Bu bolsa zehinli türgenleri ýüze çykarmaga, olara bu ugurda ýörite ýaryşlara gatnaşmaga mümkinçilik berýär. Geçen ýyl Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesiniň tennis toplumynda 12 ýaşa çenli ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň toparlaýyn ýaryşynyň üstünlikli geçirilmegi muňa anyk mysaldyr.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň dünýäniň sport giňişliginde, hususan-da, Halkara tennis federasiýasynyň we Aziýanyň tennis federasiýasynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam etdirmegi maksat edinýändigini belledi. Şeýle-de ýurduň HTF-niň hem-de ATF-niň Türkmenistanda we bütin dünýäde tennis sportuny mundan beýläk-de ösdürmek baradaky başlangyçlaryny, tekliplerini goldamaga taýýardygy barada aýdyldy.

Döwlet Baştutany bular barada aýtmak bilen, Türkmenistanyň sport üpjünçilik ulgamlaryny halkara tennis ýaryşlaryny, ýygnanyşyklaryny we ussatlyk sapaklaryny geçirmek üçin ulanmak mümkinçiligini öwrenmegi teklip etdi.

28.03.2024
Daşary ýurtly ýolbaşçylardan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag hatlary gelýär

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň ýolbaşçylaryndan Halkara Nowruz güni hem-de Oraza aýy mynasybetli gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Bu barada TDH habar berýär.

"Türkmenistan" gazetiniň şu günki sanynda çap edilen gutlaglarda şeýle diýilýär:

"Siziň Alyhezretiňiz!

Gruziýanyň halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi bahar paslynyň gelmegini alamatlandyrýan Nowruz baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Şu nurana günlerde biziň ýurtlarymyzyň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin möhüm ädimleriň ädiljekdigine ynanýaryn.

Siziň Alyhezretiňize belent hormat goýýandygymy beýan etmek bilen, işiňizde uly üstünlikleri, Türkmenistanyň halkyna bolsa parahatçylyk we abadançylyk arzuw edýärin" diýip, Gruziýanyň Prezidenti Salome Zurabişwili hatynda ýazýar.

 

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretary Sultan Raýewden Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna gelen gutlag hatynda şeýle diýilýär:

"Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) adyndan hem-de hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňizi, Türkmenistanyň ähli halkyny Nowruz baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Nowruz baýramy dost-doganlygyň, parahatçylygyň we jebisligiň, tebigatyň täzeden janlanmagynyň nyşanydyr. Ol türki halklaryň ýurtlarymyza asudalyk, parahatçylyk, saglyk getirýän gadymy däp-dessurydyr.

Bu nurana baýramyň Size bagtyýarlyk getirmegini arzuw edýärin.

Pursatdan peýdalanyp, Size belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy ýene-de bir gezek beýan edýärin".

 

Moldowa Respublikasynyň Gagauziýa awtonom-çäk düzüminiň başlygy Ýewgeniýa Gusul Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa iberen gutlag hatynda:

"Çuňňur hormatlanylýan jenap Prezident!

Moldowa Respublikasynyň Gagauziýa awtonom-çäk düzüminiň ýaşaýjylarynyň adyndan hem-de öz adymdan Sizi we Türkmenistanyň ähli halkyny Halkara Nowruz güni bilen gutlaýaryn. Nowruz tebigatyň gaýtadan janlanmagynyň we täzelenmeginiň buşlukçysy bolmak bilen, parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik ýaly umumadamzat gymmatlyklaryny özünde jemleýär. Bu ajaýyp baýram nurana geljegi alamatlandyrýar.

Sizi Nowruz baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk arzuw edýärin. Goý, bu bahar baýramy mähir we şatlyk paýlasyn hem-de ýakymly ýatlamalara, dostlukly söhbetdeşliklere, köňül rahatlygyna beslensin!

 

Çuňňur hormatlanylýan jenap Prezident, pursatdan peýdalanyp, Size belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy beýan edýärin!" diýip ýazýar.

Türkmen döwletiniň Baştutanyna gelen gutlag hatlarynyň ýene birinde:

"Siziň Alyhezretiňiz!

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmäge şatdyryn.

Siziň doganyňyz,

Faýsal bin Naser bin Hamad AL Tani,

Katar Döwletiniň şeýhler maşgalasynyň agzasy" diýilýär.

 

Owganystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Alhaj Molla Mohammad Hasan Ahund bolsa Türkmenistanyň Prezidentine ýollan gutlag hatynda:

"Owganystanyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan Siziň Alyhezretiňizi we Türkmenistanyň halkyny mukaddes Oraza aýy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Dünýäniň ähli musulmanlary üçin doga-dileg edilýän hem-de sadaka berilýän şu mukaddes günlerde Beýik Biribardan bagtyýarlyk, agzybirlik, abadançylyk dileýärin.

Gudraty Güýçli Allatagaladan Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa rowaçlyk we ösüş dileg edýärin" diýip ýazýar.

27.03.2024
Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky ilçisi Ç.Aýtmatowyň adyny göterýän Dil we edebiýat institutynyň direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi N.Gölliýewiň Gyrgyzystanyň Milli Ylymlar akademiýasynyň Ç.Aýtmatow adyndaky Dil we edebiýat institutynyň direktory A. Akmataliýew bilen söhbetdeşliginde akademiki we ylmy ugurlardaky hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä, duşuşykda 2024-nji ýylyň beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda "Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" ýyly diýlip atlandyrylmagy bilen baglylykda, Gyrgyzystanda bilelikdäki çäreleri guramak hakynda pikir alşyldy.

Institutyň direktory, pursatdan peýdalanyp, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) Aksakgallar geňeşiniň ýakynda Aşgabatda geçirilen 15-nji mejlisiniň ýokary guramaçylyk derejesinde guralandygy üçin hoşallygyny beýan etdi diýlip, habarda bellenilýär.

27.03.2024
ÝÇL-iň çärýek finalynyň ähli gatnaşyjylary belli boldy

Ispaniýanyň «Atletiko» kluby Italiýanyň «Inter» toparyny ýeňip, Ýewropa çempionlar ligasynyň çärýek finalyna gatnaşmaga hukuk berýän soňky ýollanma eýe çykdy.

Toparlaryň arasyndaky deslapky oýun Milan şäherinde geçirilip, onda «Inter» 1:0 hasabynda ýeňiş gazanypdy. Jogap oýnunyň esasy we goşmaça wagty bolsa «Atletikonyň» 2:1 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy.

«Interiň» düzüminde Federiko Dimarko (33), «Atletikonyň» düzüminde bolsa Antuan Grizman (35) we Memfis Depaý (87) tapawutlandy. Oýundan soňky 11 metrlik urgularda bolsa 3:2 hasabynda ispan kluby ýeňiş gazandy.

Günüň beýleki gapma-garşylygynda Germaniýanyň «Borussiýa» (Dortmund) kluby öz öýünde Niderlandlaryň «PSW» toparyny kabul edip, 2:0 hasabynda garşydaşyndan üstün çykdy. Ýer eýeleriniň gollaryna Jeýdon Sanço (3) we Marko Roýs (90+5) awtorlyk etdi. Toparlaryň arasyndaky Niderlandlarda geçirilen deslapky oýun 1:1 hasabynda deňlikde gutarypdy.

Mundan ozal, Angliýanyň «Mançester Siti» we «Arsenal», Ispaniýanyň «Real» we «Barselona», Fransiýanyň «PSŽ», Germaniýanyň «Bawariýa» klublarynyň ÝÇL-iň çärýek finalyna ýollanma alandygyny habar beripdik.

Çärýek finalyň bijeleri 15-nji martda çekiler. Tapgyryň deslapky oýunlary 9-10-njy aprelde, jogap duşuşyklary bolsa 16-17-nji aprelde geçiriler. ÝÇL-iň final oýny 1-nji iýunda Londondaky «Uembli» stadionynda geçiriler.

14.03.2024
Döwletjan Ýagşymuradow «PFL-de» ilkinji tutluşygyny sloweniýaly Jeýkob Nedo garşy geçirer

Garyşyk söweş sungaty boýunça çykyş edýän 34 ýaşly türkmen türgeni Döwletjan Ýagşymuradowyň (21-7-1) söweş sungatynyň meşhur «PFL-2024» ligasyndaky ilkinji garşydaşy sloweniýaly Jeýkob Nedo (8-1) bolar.

Ýarym agyr agram derejesinde Ýagşymuradow bilen Nedonyň arasyndaky tutluşyk 12-nji aprelde ABŞ-nyň Newada ştatynyň Las-Wegas şäherinde geçiriler. Täze «PFL-2024» möwsüminiň ähli gatnaşyjylary Gran-Priniň çäklerinde çempionlyk kemeri hem-de 1 million dollar möçberindäki pul baýragy üçin göreşerler.

Belläp geçsek, Döwletjan Ýagşymuradow Kaliforniýada geçen «Bellator 300» ýaryşyndaky soňky tutluşygynda polşaly söweşiji-türgen Maseý Rozanskini ýeňipdi.

Professional Fighters League (PFL) — Amerikanyň garyşyk söweş sungaty boýunça ýaryşlary geçirýän öňdebaryjy guramalarynyň biridir.

«PFL» guramasy 2023-nji ýylyň noýabrynda türkmen türgeniniň 2021-nji ýyldan bäri çykyş edip gelýän «Bellator» ýaryşyny guramak hukugyny satyn aldy. «PFL-i» esaslandyryjy Don Dewis guramalaryň birleşmeginden soň, «Bellatoryň» ozalky türgenleriniň ählisiniň indi PFL ulgamynda çykyş etjekdigini mälim etdi. Olar liganyň ýaryşlaryna we guramanyň beýleki ýaryşlaryna hem gatnaşyp bilerler.

12.03.2024
Bütindünýä tennis gününe bagyşlanan çagalar ýaryşy Aşgabatda geçiriler

2-3-nji martda Bütindünýä tennis gününiň bellenilmegine gabat gelýän Aşgabat tennis akademiýasynyň kazyýetlerinde ýaş uly raket ussalary üçin ýaryş geçiriler, “Türkmenistan: Altyn asyr” neşiri.

Bäsleşige 8 ýaşa çenli oglanlar we gyzlar gatnaşar. Guramaçylar Türkmenistanyň tennis federasiýasy we Aşgabat tennis akademiýasydy.

Ýaryşyň maksady sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek we çagalary tennis oýnamaga çekmek.

Bütindünýä tennis güni, Halkara tennis federasiýasynyň (ITF) başlangyjy bilen 2013-nji ýyldan bäri bellenilip geçilýär. Her ýyl mart aýynyň birinji duşenbesinde geçirilýär. Bu dynç alyş, tennisiň bütin dünýäde sport hökmünde tanalmagy üçin döredildi.

02.03.2024
Türkmen eminleri halkara seminarda kabaddi boýunça taýýarlyk geçdiler

Tähranda kabaddi atly hindi oýny boýunça eminler üçin üçünji halkara seminar tamamlandy. Oňa köp ýurtlardan, şol sanda Ýaponiýadan, Hytaýdan, Koreýa Respublikasyndan, Şri-Lankadan, Bangladeşdan, Taýlanddan we beýlekilerden wekiller gatnaşdylar. Türkmenistandan seminara bu meşhurlygy artýan sport görnüşini hem öz içine alýan «Hanmudo» söweş sungaty federasiýasynyň üç ussady gatnaşdy diýip, «Neýtralnyý Turkmenistan» gazeti habar berýär.

Kabaddiniň meşhurlygynyň barha artýandygyny bu hindi oýnunyň Aziýa oýunlary ýaly iri sport çäreleriniň maksatnamasyna goşulmagy hem subut edilýär. Şu ýyl kabaddiniň Halkara harby sport geňeşi (CISM) tarapyndan geçirilen ýaryşlara goşulmagy hem möhüm waka boldy.

Türkmenistan 2017-nji ýylda CISM-e agza boldy we eýýäm iki ýyldan soň Hytaýyň Uhan şäherinde geçirilen Bütindünýä tomusky harby oýunlarynda ilkinji gezek ýurduň milli ýygyndy topary çykyş etdi. Şonda türkmen harby gullukçylary dzýudo we göreş boýunça bäsleşdiler. Şu ýylyň aprel aýynda Eýranda CISM-niň nobatdaky toplumlaýyn harby oýunlary geçiriler, bu ýerde Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hem gatnaşmagynda ilkinji gezek kabaddi boýunça ýaryşlar guralar.

Seminaryň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň ählisine olaryň ýokary hünär derejeli eminligini tassyklaýan şahadatnamalar gowşuryldy. Şahadatnama mynasyp bolanlaryň hatarynda «Hanmudo» federasiýasynyň başlygy Orif Buharakow, Federasiýanyň baş sekretary Guwanç Gulgeldiýew we Mary welaýatyndan kabaddi mekdebiniň wekili Nagmat Hojamämmedow bar. Olara gowşurylan şahadatnamalar halkara kabaddi ýaryşlarynda, şol sanda CISM tarapyndan geçirilýän ýaryşlarda eminlik etmek hukugyny berýär.

Nusgawy kabaddiden başga-da, onuň kenarýaka görnüşi boýunça hem ýaryşlar bardyr. 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Eýranda kenarýaka kabaddisi boýunça dünýä çempionaty geçiriler we oňa Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Häzirki wagtda «Hanmudo» federasiýasy 27 – 29-njy fewral aralygynda Aşgabatda geçiriljek uniwersal söweş boýunça Türkmenistanyň çempionatyna taýýarlyk görýär. Bäsleşikden öň türkmen wekiliýeti Daşkentde geçiriljek Aziýanyň el söweşi federasiýasynyň hasabat-saýlaw maslahatyna gatnaşar.

19.02.2024
Aşgabatda diplomatlaryň arasynda sport ýaryşlaryna badalga berildi

Aşgabatda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli sport ýaryşlaryna badalga berildi. Oňa ýurduň Daşary işler ministrliginiň işgärleri, daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň we Türkmenistanda akkreditlenen halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Bu barada CentralAsia.news saýty habar berdi.

Bäsleşikler Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesinde geçirilýär. Olarda diplomatlar woleýbol, stol tennisi, kiçi futbol we bouling boýunça ýaryşýarlar.

Bu bäslerşikler barada pikir bildiren Täjigistanyň Türkmenistandaky ilçisi Vafo Niýatbekzoda olaryň dostlugy, halkara gatnaşyklarynyň üstünlikli ösmegi üçin esas bolup durýandygyny aýtdy.

«Kiçi futbol ýaryşynda dürli ýurtlaryň garyşyk toparlary bäsleşdiler. Netijede, dostluk ýeňiş gazandy. Dostluk dünýäde üstünlikleriň we parahatçylygyň açarydyr» diýip, täjik diplomaty nygtady.

17.02.2024
Türkmenistanyň ýygyndysynyň agyr atletika boýunça Aziýa çempionatyna gatnaşjak düzümi belli boldy

Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň erkekler we zenanlar ýygyndysynyň tälimçileri 3 — 10-njy fewral aralygynda Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçiriljek agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda ýurda wekiliçilik etjek türgenleri kesgitlediler.

Zenanlar ýygyndysynyň düzüminden Kristina Şermetowa we Ýulduz Jumabaýewa (ikisi hem 55 kilograma çenli agram derejede), Polina Gurýewa (76 kilograma çenli agram derejede) hem-de Anamjan Rustamowa (81 kilograma çenli agram derejede) orun aldy.

Erkekler ýygyndysynyň düzüminde bolsa Seýitjan Mürzäýew (61 kilograma çenli agram derejede) Bunýad Raşidow we Bektimur Reýimow (ikisi hem 73 kilograma çenli agram derejede), Maksat Meredow (81 kilograma çenli agram derejede), Gaýgysyz Töräýew (89 kilograma çenli agram derejede), Şahzadbek Mätýakubow (96 kilograma çenli agram derejede) hem-de Hojamuhammet Toýçyýew (109 kilogramdan ýokary agram derejede) Türkmenistana wekilçilik eder.

Ýeri gelende bellesek, Daşkentde geçiriljek agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty Pariž Olimpiadasyna gatnaşmak üçin reýting utuklaryny toplamaga mümkinçilik berýär.

02.02.2024
Futbol boýunça Gazagystanyň milli ýygyndysy Türkmenistan bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirmegi meýilleşdirýär

Futbol boýunça Gazagystanyň milli ýygyndysy mart aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada Gazagystanyň Futbol federasiýasynyň metbugat gullugy habar berdi.

Habarda bellenlmegine görä, Magomed Adiýewden tälim alýan Gazagystanyň ýygyndysy 8-nji martda Dubaý şäherinde (BAE) okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna girişer. Şol okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň dowamynda 14-nji martda gazak futbolçylarynyň Türkmenistanyň ýygyndysy bilen güýç synanyşmagy meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň we Gazagystanyň ýygyndylary mundan ozal 3 gezek güýç synanyşyp, şolaryň 2-si deňlikde tamamlandy we 1 gezek Gazagystan ýeňiş gazandy.

Häzirki wagtda Gazagystanyň ýygyndysy FIFA-nyň reýtinginde 100-nji, Türkmenistan bolsa 141-nji orny eýeleýär.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň milli ýygyndysy 2024-nji ýylyň mart aýynda DÇ-2026-nyň saýlama tapgyrynda Eýranyň milli ýygyndysy bilen 2 gezek duşuşar.

Mergen Orazowyň şägirtleri 21-nji martda myhmançylykda, 26-njy martda bolsa Aşgabatda Eýran bilen güýç synanyşarlar.

Gazagystanyň milli ýygyndysy bolsa indiki resmi oýnuny ÝEWRO-2024-iň saýlamasynyň pleý-off turnirinde 21-nji martda Afini şäherinde Gresiýa garşy geçirer.

30.01.2024
Pariž Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk ― türkmen türgenleriniň 2024-nji ýyldaky esasy maksady bolar

Türkmenistanda bedenterbiýäni, sporty, Olimpiýa hereketini ösdürmäge, ussat türgenleri taýýarlamaga, ýaşlaryň sagdyn, berk bedenli bolmagyny, sport bilen meşgullanmaklaryny gazanmaga mundan beýläk-de aýratyn ähmiýet berler.

Bu barada wise-premýer N.Amannepesow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen hepdäniň anna gününde geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyny ynandyrdy.

Hasabatda aýdylyşy ýaly, şu ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça işler dowam etdiriler.

Olimpiýa oýunlarynyň şu ýylyň 26-njy iýulyndan 11-nji awgustyna çenli Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriljekdigini ýatladýarys. Onda 206 milli olimpiýa ýygyndylarynyň wekilleri sportuň 32 görnüşi boýunça medallaryň 329 toplumy üçin göreşerler.

22.01.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9